Instrument pretpristupne pomoći (IPA): Pregled

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) predstavlja sredstvo putem kojeg EU podržava reforme u ‘zemljama proširenja’ kroz finansijsku i tehničku pomoć. IPA fondovima se grade kapaciteti zemalja tokom procesa pristupanja, što rezultira progresivnim i pozitivnim razvojima u regiji. U periodu 2007-2013, IPA budžet iznosio je oko € 11,5 milijardi; IPA II koja je uslijedila oslanja se na već postignute rezultate i donosi novih € 11,7 milijardi za period 2014-2020.

Trenutne zemlje korisnice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Turska.

Svrha

Pretpristupni fondovi EU predstavljaju razumnu investiciju u budućnost zemalja proširenja, ali i same EU. Pomoću njih zemlje korisnice provode političke i ekonomske reforme koje ih pripremaju za prava i obaveze koje EU članstvo donosi. Te reforme trebaju omogućiti bolje prilike za građane i razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani EU. Pretpristupni fondovi također pomažu EU da postigne svoje vlastite ciljeve koji se odnose na održiv ekonomski oporavak, opskrbu energijom, transport, okolišne i klimatske promjene, itd.

Pretpristupna pomoć podrazumijeva investicije u
•    Reformu javne uprave
•    Vladavinu prava
•    Održivu ekonomiju
•    Ljude
•    Poljoprivredu i ruralni razvoj

IPA II (2014-2020)

Pripremljena u partnerstvu sa korisnicama, IPA II postavlja okvir za pružanje pretpristupne pomoći u periodu 2014-2020.

Najvažnija novina koji IPA II donosi je strateški fokus. Country Strategy Papers (Strateški dokumenti) su konkretni strateški planski dokumenti koji su izrađeni za svaku zemlju korisnicu i odnose se na period od 7 godina. Putem njih se korisnicama prenosi snažnije vlasništvo jer se u njih integriraju pojedinačne reformske i razvojne agende zemalja. Višedržavni strateški dokument (Multi-Country Strategy Paper) navest će prioritete regionalne, odnosno teritorijalne saradnje.

IPA II za cilj ima reforme u okviru prethodno definiranih sektora. Ti sektori obuhvataju oblasti koje su usko povezane sa strategijom proširenja, poput demokratije i upravljanja, vladavine prava ili rasta i konkurentnosti. Ovakvim sektorskim pristupom promovira se strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji datog sektora i njegovom usklađivanju sa EU standardima. Njime se omogućava i prelazak ka bolje ciljanoj pomoći, čime se osigurava efikasnost, održivost i usmjerenost ka rezultatima.

IPA II također omogućava sistematičniju upotrebu podrške sektorskom budžetu. Konačno, više značaja pripisuje mjerenju učinkovitosti: indikatori koji su usaglašeni sa korisnicama pomoći će u ocjeni mjere do koje su postignuti očekivani rezultati.

Pravni osnov

IPA II Regulation (Uredba o IPA II) stupila je na snagu 16. marta 2014. i retroaktivno se primjenjuje od 1. januara 2014. Uredbu o IPA II nadopunjuje Common Implementing Regulation (Zajednička provedbena uredba – CIR), koja predstavlja set pojednostavljenih i usklađenih provedbenih pravila i procedura za sve instrumente vanjskih aktivnosti, kao i IPA II Implementing Regulation (Provedbena uredba za IPA II) koju je Komisija usvojila 2. maja 2014.

IPA (2007-2013)

Provedba IPA 2007-2013. još uvijek je u toku.

Instrument je osmišljen da pruža finansijsku pomoć kroz pet kanala (poznatih kao “komponente”): pomoć tranziciji i izgradnja institucija, prekogranična saradnja (PGS), regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj.

Pravni osnov

Uredba o IPA za period 2007-2013. prestala je da važi 31. decembra 2013.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/99 i s mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Europa.ba