Društveni razvoj

Socijalni program EU bazira se na Strategiji razvoja EU 2020, sa ciljem da EU postane pametna, održiva i uključiva ekonomija sposobna za održiv ekonomski rast sa više boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. Projekti socijalnog razvoja u BiH počivaju na ovim prioritetima.

Evropa 2020 ima pet ambicioznih ciljeva – zapošljavanje, inovacije, obrazovanje, socijalno uključivanje i klima/energetika – koje treba dostići do 2020.

Tri vodeće inicijative iz strategije Evropa 2020. iz oblasti socijalnog razvoja su:

Mladi u pokretu, čiji je cilj da poveća šansu da mladi ljudi nađu posao tako što pomaže studentima i stažistima da steknu iskustvo u drugim zemljama i poveća kvalitet i atraktivnost obrazovanja i školovanja u Evropi.

program za nove vještine i radna mjesta, čiji je cilj da se reformama tržišta rada da svjež impuls radi sticanja novih vještine za buduća radna mjesta, otvaranja novih radnih mjesta i revizije evropskih propisa o zapošljavanju;

Evropska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti, čiji je cilj podsticanje rada na svim nivoima kako bi se ostvario cilj EU za ovu oblast da se najmanje 20 miliona ljudi izdigne iz siromaštva i isključenosti do 2020. godine.Europa.ba