Razvoj privatnog sektora

Više namjenske pomoći za privatni sektor može se očekivati u okviru programa IPA 2011-2013 čiji su glavni prioriteti definisani u postojećem nacrtu dokumenta Višegodišnjeg indikativnog plana za period 2011-2013 (tzv. MIPD 2011-13).

Pomoć će biti u skladu sa zaključcima strategije za proširenje te obavezama koje je BiH preuzela u skaldu sa PS/SPP. Glavni prioriteti:  unaprijediti regulatorni okvir, prvenstveno u vezi sa razvojem sektora MSP-a; oporavak od posljedica ekonomske krize; pružiti dugoročnu pomoć zemlji u odgovoru na konkurencijski protisak i tržišne sile u okviru Unije.

Sljedeći sektorski ciljevi uzeti su u obzir u okviru procesa izrade programa IPA 2011-13:

  • Unaprijediti institucionalni i zakonski okvir kao i koordinaciju i usklađivanje javnih politika u oblasti MSP-a putem razvoja kapaciteta na državnom i entitetskom nivou.
  • Unaprijediti implementaciju Evropske povelje za mala preduzeća te Zakon o malim preduzećima putem uvođenja preduzetničkog učenja u srednje i stručne škole.
  • Stvoriti bolje poslovno okruženje, ojačati infrastrukturu i usluge za podršku polovanju, prvenstveno na lokalnom nivou, putem stvaranja poslovnih zona i inovacijskih centara.
  • Povećati konkurentnost u sektorima rasta, uključujući turizam, putem uvođenja tehničkih standarda EU i razvoja namjenskog izvoza.


Europa.ba