Zdravstvo

Reforma javne uprave s ciljem razvoja adekvatne administrativne strukture i kapaciteta u oblasti zaštite potrošača i zdravlja, radi sticanja profesionalizma i sposobnosti potrebnih za učestvovanje u Evropskom administrativnom prostoru, te radi obezbjeđenja nesmetane integracije u EU zdravstvenog sektora, na svim nivoima, prepoznati su kao prioriteti za EU u ovom sektoru. Pored toga, u oblasti zdravstvene statistike, to je saradnja između svih relevenatnih strana usmjerena na razvoj efikasnih i održivih statističkih sistema, sposobnih da daju uporedive, pouzdane, objektivne i tačne podatke potrebe za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zahtjevima Evropskog biroa za statistiku (EUROSTAT) i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Pomoć od EU u ovom sektoru pružena je posredstvom programa PHARE i OBNOVA (oko 7.4 mil. EUR), CARDS (oko 3.4 mil. EUR), te IPA programa (oko 5.0 mil. EUR). Nakon rata, sredstva pomoći bila su usmjerena na pružanje podrške uspostavljanju državne Laboratorije za kontrolu kvaliteta ljekova, poratnu izgradnju/obnovu, reformu primarne zdravstvene zaštite i zavoda za javno zdravstvo. U okviru CARDS programa pružena je tehnička pomoć u reformi javne uprave u ovom sektoru, reformi primarne zdravstvene zaštite, u oblasti zaraznih bolesti, farmaceutskom sektoru, te podrška entitetskim agencijama za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Program IPA usmjeren je na pružanje stalne podrške za izgradnju institucionalnih kapaciteta, podršku reformi sistema finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite, podršku harmonizaciji u oblasti prikupljanja podataka u zdravstvenom sektoru prema zahtjevima EUROSTAT-a, te razvoju seta zdravstvenih indikatora za populaciju u skladu sa evropskom praksom i zahtjevima SZO.   Europa.ba