Obrazovanje

Prioriteti za EU u sektoru obrazovanja definisani su u okviru člana 100. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Na svim nivoima obrazovanja, ciljevi su se odnosili na izvršavanje obaveza preuzetih u okvirima relevantnih međunarodnih konvencija koje se bave pitanjem obrazovanja. Prioriteti su bili usmjereni na podizanje nivoa opšteg obrazovanja i stručnog  obrazovanja i obuke u skladu sa deklaracijom iz Kopenhagena.

Prioritet u sferi sistema višeg obrazovanja odnosio se na realizaciju ciljeva Deklaracije iz Bolonje u okvirima međuvladinog bolonjskog procesa i ispunjenja obaveza vezanih za priznavanje kvalifikacija u višem obrazovanju u skladu sa Konvencijom iz Lisabona. Bosna i Hercegovina je uzela učešće u relevantnim programima EU/Zajednice te instrumentima (TEMPUS, Erasmus Mundus, Mladi u akciji) koji su doprinijeli unapređenju struktura za obrazovanje i obuku te relevantnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Ovi programi su pored ostalog doprinijeli i većoj mobilnosti studenata i akademskog osoblja. Uspostavljanje veza između tržišta radne snage i obrazovanja s ciljem omogućavanja ekonomskog rasta zemlje zasnovanog na znanju takođe je smatrano prioritetom. S ciljem podrške izgradnji institucionalnih kapaciteta, prioriteti su obuhvatali i reformu javne uprave u ovom sektoru, izradu relevantne politike i dokumenta strategije, te zakonodavnog okvira.         

U okviru programa PHARE i OBNOVA (oko 5.5 mil. EUR) pružena je pomoć i u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, stipendija za učenike srednjih škola i studente na univerzitetima čiji su roditelji žrtve rata u BiH.  Pomoć u okviru programa CARDS (11.3 mil. EUR) bila je usmjerena na pružanje stalne podrške u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, reforme javne uprave u ovom sektoru, reforme osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

Pomoć u okviru programa IPA (7.5 mil. EUR) odnosila se na: stalnu podršku izgradnji institucionalnih kapaciteta u ovom sektoru, podršku daljem razvoju stručnog obrazovanja i obuke u kontekstu cjeloživotnog učenja i preduzetničke obuke u skladu sa zahtjevima Evropske povelje za mala i srednja preduzeća, podršku reformi sistema finansiranja sektora obrazovanja, te podršku obrazovanju i obuci odraslih. Pored toga, stalno učešće u programu Tempus (između 2.0 i 2.4 mil. EUR godišnje od 1998. godine do sada) i  programu Erasmus Mundus, od 2007. godine, pomoglo je daljem reformisanju zemlje.Europa.ba