IPA II i BiH

Prioriteti finansijske pomoći EU za period 2014 – 2017 za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka pristupanju EU navedeni su u Indikativnom strateškom dokumentu.

Raspodjela sredstava za 2014-2017: €165,8 miliona (ne uključujući raspodjelu za Prekograničnu saradnju)

IPA II and BIH local

INDIKATIVNE RASPODJELE (u milionima eura) po oblastima politike i sektorima

Prioritetni sektori za finansiranje u ovom periodu su:
•    Demokratija i upravljanje
Jačanje demokratskih institucija i reformiranje državne službe – posebice unapređenjem ekonomskog upravljanja, upravljanja javnih finansijama i pružanja javnih usluga te borbe protiv korupcije.
•    Vladavina prava i temeljna prava
Unapređenje pravosuđa (nezavisnosti, nepristrasnosti, efikasnosti, odgovornosti) i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala; procesuiranje ratnih zločina; reforme kojima se rješavaju nedostaci u zaštiti temeljnih prava i manjina.
•    Konkurentnost i inovacije
Bolje donošenje politika i provedba reformi u oblasti ekonomskog upravljanja, konkurentnosti i razvoja ljudskih potencijala.
•    Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
Reformiranje institucija na tržištu rada (npr. zaštita zaposlenja, sindikati, određivanje plata) i razvijanje aktivnih mjera na tržištu rada; reformiranje obrazovnog sistema; dalji razvoj koordiniranog pristupa socijalnim uslugama zasnovanog na potrebama.

Kako će se ovi prioriteti implementirati?  (opće informacije o IPA).

2015.

2014.Europa.ba