Carine i oporezivanje

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje (UINO) kao jedinstvena upravna agencija osnovana je u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja i jedina je institucija koja vrši naplatu prihoda od svih indirektnih poreza i kao takva je od velikog značaja za budžetska primanja. U saradnji sa drugim institucijama i inspekcijskim službama, UINO igra značajnu ulogu u zaštiti društva i zdravlja ljudi, te zaštiti životne sredine i kulturnog naslijeđa, te prevenciji trgovine zabranjenim robama i supstancama. Jedna od značajnih uloga UINO je i omogućavanje trgovine u skladu sa mjerama kontrole. To obuhvata različita pojednostavljenja za pouzdane ekonomske igrače, te rad u okvirima sigurnog lanca snabdijevanja.

Trenutno su pripreme u oblasti carina i oporezivanja ograničene. Pozitivni rezultati uključuju upotrebu ATA karneta (međunarodna carinska isprava), uvođenje procedure odobravanja za carine i bolje poznavanje te korištenje pravila porijekla. Potrebno je uložiti značajne napore kako bi se propisi bolje uskladili sa EU acquis-em i obezbijedila efektivnija implementacija propisa i Prelaznog sporazuma. Strategije su i dalje neriješeno pitanje. Potrebno je usaglasiti Zakon o carinskim mjerama za zaštitu prava intelektualne svojine (PIS). Dogovori vezani za slobodne zone trebaju biti usklađeni sa EU acquis-em. Potrebno je poboljšati korištenje obavještajnog sistema od strane poreskih organa. Upravni kapaciteti UINO zahtijevaju jačanje te imenovanje stalnog direktora. Bliža saradnja je ključna, naročito između UINO i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. IT sistemi nisu u potpunosti usklađeni sa zahtjevima EU.

Prethodno, poreske i carinske uprave na nivou Entiteta, te kasnije UINO dobijale su podršku putem programa Kancelarije za carinsku i poresku pomoć (CAFAO), te nakon toga putem programa tehhničke pomoći carinskim i poreskim upravama (TACTA) koji je okončan 2009. godine. Trenutno, UINO koristi podršku kroz veliki “twinning” projekat koji za cilj ima pružanje pomoći UINO u oblasti carina, oporezivanja i informacionih tehnologija. Za naredni period je predviđen nastavak tehničke pomoći, kao i modernizacija sistema za obradu carinskih deklaracija.Europa.ba