Demokratija i ljudska prava

Delegation's Human Rights Focal Point:

  • Biti će uskoro ponovno imenovan/-a
  • EU Human Rights Focal Point
  • EU Liaison Officer for Human Rights Defenders
  • Pošaljite nam e-mail.

Ljudska prava, demokratija i vladavina prava su osnovni principi Evropske unije. Poštovanje ljudskih prava je preduslov za zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji i uslov za zemlje koje sklapaju trgovinske i druge sporazume sa EU.

Politika EU o ljudskim pravima fokusira se na građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Takođe nastoji da promoviše prava žena i djece, osoba sa invaliditetom, manjina i raseljenih osoba. Posebna područja zabrinutosti uključuju ljudska prava jer se odnose na azil i migracije, rasizam, ksenofobiju i drugu diskriminaciju manjina.

EU javno osuđuje kršenje ljudskih prava gdje god da se dogodi, apelujući na zemlje koje nisu članice EU da prekinu takva kršenja. Od 1992. godine, svi sporazumi o trgovini i saradnji sa zemljama koje nisu članice EU sadrže klauzule po kojima su ljudska prava suštinski element odnosa između strana.

Opsežan paket alata EU za ljudska prava također uključuje smjernice za ljudska prava, demarše i deklaracije; odluke Vijeća; dijalog o ljudskim pravima sa više od 30 zemalja koje nisu članice EU; i uključivanje komponenti ljudskih prava i rodnih pitanja u misije i operacije zajedničke sigurnosne i odbrambene politike.

Strateški okvir za ljudska prava i demokratiju

Prvi strateški okvir EU o ljudskim pravima i demokratiji, pokrenut 2012. godine, postavlja principe, ciljeve i prioritete koji su osmišljeni da poboljšaju djelotvornost i konzistentnost politike EU o ljudskim pravima u cjelini.

Novim strateškim okvirom, EU je ponovo potvrdila svoju posvećenost promociji i zaštiti svih ljudskih prava, kao i svoju odlučnost da promoviše ljudska prava i demokratiju kroz sve svoje vanjske akcije. Smjernice pružaju dogovorenu osnovu za kolektivne napore, uključujući države članice EU, kao i institucije EU.

Za više informacija pogledajte:

Aktivnosti EU: Ljudska prava

Evropska služba za vanjske poslove: Ljudska prava

EU fokus: Unapređenje ljudskih prava širom svijeta

Akcioni plan EU za ljudska prava i demokratiju 2015. – 2019: Akcioni plan i zaključci Vijeća

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

EU obezbjeđuje direktno finansiranje ljudskih prava i demokratizacije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Pokrenut 1994. godine, godišnji budžet EIDHR-a od 155 miliona eura podržava aktivnosti uključujući globalne kampanje protiv smrtne kazne, rehabilitaciju žrtava torture, pomoć ugroženim braniteljima ljudskih prava i podršku besplatnim medijskim organizacijama.

Više od 90 posto partnera EIDHR-a su lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva; ostali su međunarodna međuvladina tijela sa posebnom stručnošću, kao što su Ured visokog komesara UN-a za ljudska prava i Vijeće Evrope. Dodatna sredstva EU podržavaju projekte sa partnerskim vladama za poboljšanje implementacije ljudskih prava u oblastima kao što su policijska obuka i reforma zatvora i pravosuđa.

Za više informacija pogledajte:

Evropska komisija: Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Posmatranje izbora i podrška

Kredibilni i pošteni izbori su od vitalnog značaja za demokratiju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava, a misije EU za posmatranje izbora procjenjuju da li je izborni proces u skladu sa međunarodnim standardima za demokratske izbore. Posmatrači provjeravaju da li političke stranke mogu slobodno i otvoreno učestvovati u izbornom procesu; nivo pristupa medijima koji kandidati imaju; edukaciju birača; i sigurnost i obezbjeđenje birača.

Od 2000. godine, EU je rasporedila više od 70 dugoročnih misija za posmatranje izbora u skoro 50 zemalja.

Za informacije o rudi pogledajte:

Evropska služba za vanjske poslove: misije EU za posmatranje izbora

Evropska komisija: misije EU za posmatranje izbora

Trgovina ljudima

Trgovina ljudima krši osnovna ljudska prava žrtava. Budući da nesrazmjerno pogađa ranjive grupe kao što su žene i djeca, EU se fokusira na zaštitu ove populacije, kao i na prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima kroz pojačanu saradnju i koordinaciju između policijskih i pravosudnih organa država članica. U martu 2011. godine, EU je usvojila nove zakone za jačanje borbe protiv trgovine ljudima. Nove odredbe krivičnog zakona uključuju zajedničku definiciju krivičnog djela, kao i veće kazne za osuđene za trgovinu ljudima. Od svake države članice se traži da istražuje i krivično goni krivična djela počinjena na njenoj teritoriji ili koje je počinio jedan od njenih državljana, čak i izvan svoje zemlje. Konačno, novi zakon bolje štiti žrtve trgovine ljudima pružajući im smještaj, medicinsku negu i zaštitu svjedoka.

Za više informacija pogledajte:

Evropska služba za vanjske poslove: Trgovina ljudima

Evropska komisija: Trgovina ljudima

 

Mučenje i smrtna kazna

EU bezuslovno podržava pravo na život i pravo da ne podvrgavanju okrutnom, nečovječnom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju – standardi koji su priznati u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, drugim međunarodnim sporazumima o ljudskim pravima i mnogim nacionalnim ustavima.

Ukidanje smrtne kazne je preduslov za članstvo u EU, a Evropska unija aktivno promoviše globalni moratorijum na upotrebu smrtne kazne i protestuje protiv ove prakse u pojedinim slučajevima širom sveta. EU je insistirala da bilateralni sporazumi o ekstradiciji sa zemljama koje nisu članice EU automatski isključuju upotrebu smrtne kazne u svim slučajevima izručenih zatvorenika iz država članica EU.

Kao globalni lider u borbi protiv mučenja i drugih oblika zlostavljanja, EU radi na sprečavanju i eliminaciji mučenja i na okončanju nekažnjivosti odgovornih. Kroz svoje Smjernice o mučenju i drugim okrutnim, nečovječnim i ponižavajućim tretmanima, EU nastoji uvjeriti zemlje koje nisu članice EU da proizvedu i primjenjuju efikasne mjere zabrane mučenja. EU također podržava inicijative protiv mučenja na međunarodnim forumima, dosljedno izražava zabrinutost drugim zemljama kroz politički dijalog i bilateralne inicijative, te obezbjeđuje značajna sredstva za relevantne projekte organizacija civilnog društva.

Za više informacija pogledajte:

Evropska služba za vanjske poslove: Politika o smrtnoj kazni

Evropska služba za vanjske poslove: Aktivnosti EU protiv mučenja

Evropska komisija: Smrtna kaznaEuropa.ba