Višedržavna finansijska pomoć u okviru IPA II

Ukupna EU pomoć za 2014-2020. – €2,9 milijardi*

* uključuje €542 miliona neraspodijeljenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu

Višedržavni program pomaže u postizanju ciljeva utvrđenih strategijama EK za zemlje, ali putem različitih sredstava. U skladu sa Višedržavnim indikativnim strateškim dokumentom za 2014-2020, program pruža podršku kroz 4 višedržavna kanala koji predstavljaju održivu nadogradnju nacionalne pomoći:

A) Horizontalna pomoć

Tehnička pomoć, informacije i obuka za organe vlasti u IPA II korisnicama, putem instrumenta TAIEX i u obliku twinninga.

Na ovaj način je dostupan know-how EU i međunarodnih organizacija, kao i najbolje prakse uključujući i u oblasti donošenja politika utemeljenih na dokazima (statistička saradnja), čime se pomaže u unapređenju procesa izrade i provedbe nacionalnih sektorskih politika i srodnih reformskih strategija. Također se pruža podrška širom regije jačanju civil society (civilnog društva) i osiguravanju slobodnih i nezavisnih medija, kao i izgradnji kapaciteta i promoviranju mobilnosti u visokom obrazovanju i mobilnosti mladih, doprinosom programu Erasmus+.

B) Regionalne strukture i mreže

Promovira se regionalna saradnja, umrežavanje i razmjena najboljih praksi da se bi pomoglo korisnicama IPA II u pripremanju za EU članstvo, usklađivanju njihovog nacionalnog zakonodavstva sa EU pravom (acquis) i postepenom prilagođavanju EU standardima i praksama.

Podrška u ovoj oblasti bit će usmjerena na inicijative poput:

C) Podrška regionalnim investicijama

Usmjerenost na projekte koji imaju jasnu regionalnu dimenziju i kojima se pomaže socio-ekonomski razvoj u više od jedne zemlje korisnice IPA II i posebice odgovara na investicione potrebe koje se odnose na:

  • konkurentnost poslovanja
  • povezanost korisnica i EU zemalja
  • zaštita okoliša i ublažavanje/prilagodba klimatskih promjena.

Glavni instrumenti kojima se takva podrška pruža su:

D) Teritorijalna saradnja

Promoviranje dobrosusjedskih odnosa i lokalnog razvoja između pograničnih regija – kroz prekogranične programe u regijama i zemljama koje su već u EU, kao i kroz transnacionalne programe saradnje i srodne makro-regionalne programe (EU strategije za the Danube region (dunavsku regiju) i the Adriatic-Ionian region (jadransko-jonsku regiju)).

Kako će se ovi prioriteti implementirati?  (opće informacije o IPA)

Odabrani projekti

Za konkretne informacije (na nivou programa), posjetite IPA 2014 – 2020 Action Programmes (Programi djelovanja IPA 2014-2020)Europa.ba