Transport

Usklađivanje sa EU acquis-em kada je u pitanju sektor transporta u Bosni i Hercegovini treba poboljšati, kao i infrastrukturu vezanu za transport. Bosna i Hercegovina mora sprovesti obaveze preuzete u skladu sa Sporazumom o jedinstvenom evropskom vazdušnom prostoru te aktivno učestovovati u radu SEE-FABA (Pristup funkcionalnog bloka vazdušnog prostora za jugoistočnu Evropu) koja predstavlja inicijativu koja za cilj ima usvajanje i implementaciju jedinstvenog vazdušnog prostora Evrope.

Bosna i Hercegovina treba da nastavi ulagati napore za implementaciju Memoranduma o razumijevanju (MoU) o osnovnoj transportnoj mreži. Vidan napredak postignut je u implementaciji određenih segmenata EU direktiva u sektoru transporta.

S obzirom da ostvarenje zacrtanih ciljeva zahtijeva skupe investicije, naročito u domenu poboljšanja transportne infrastrukture i obezbjeđenja dovoljnih kapaciteta, sigurnosti i potrebnih ulsuga, BiH je potrebna jaka i blagovremena pomoć od strane EU u ovom procesu kako bi se obezbijedilo ostvarenje dugoročnih ciljeva. Europa.ba