Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Ekonomska korupcija i privilegije

Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno- ekonomskih izazova sa kojim se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva.
 
“Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine. Borba protiv korupcije zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava (policija, tužioci i sudije) i duboku reformu javne uprave“, rekao je učesnicima Foruma za prosperitet i zapošljavanje, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU.
 
„EU će dati političku podršku i smjernice vlastima BiH u okviru  Strukturalnog dijaloga o pravosuđu i vladavini prava. Također će osigurati pomoć u saradnji sa lokalnim partnerima u detaljnom mapiranju parafiskalnih nameta i drugih troškova i dozvola sa ciljem osiguravanja veće transparentnosti. U aktualnu reviziju Strategije za borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica“, dodao je u svom obraćanju ambasador Sorensen.

Na Forumu održanom u maju, 2014. su o  problemima i mogućim načinima djelovanja protiv korupcije raspravljali stručnjaci i predstavnici međunarodne zajednice na radionici  “Ekonomska korupcija i privilegije” koju je organizirala Evropska komisija.
Jean Eric Paquet, direktor Direkcije za proširenje EU za Albaniju, BiH, Kosovo* i Srbiju rekao je kako je BiH prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, najlošije rangirana od svih zemalja  bivše Jugoslavije.
 
Tome doprinosi  komplicirana pravna i institucionalna struktura BiH, s visokim parafiskalnim porezima i regulativama kojima nedostaje transparentnosti, što stvara okruženje pogodno za širenje korupcije.
 
Pored toga problem predstavlja i činjenica da veliki broj ljudi i kompanija smatra da je lakše prihvatiti korupciju kao dio života i „trošak poslovanja”. Međutim, čak 40 posto učesnika u anketama Transparency Internationala svrstava korupciju među glavne prepreke održivom razvoju.

“U ovom regionu, korupcija je rangirana kao treća glavna prepreka poslovanju i investicijama jer povećava nepredviđene troškove poslovanja.“, rekao je Paquet u izvještaju sa radionice Foruma i dodao: „Osim toga korupcija je i glavna prepreka za direktne strane investicije kao i investicije dijaspore. Tako je oko 5,5 posto investitora u prošloj godini  odlučilo da ne ulazi  u  velike investicije, najviše radi podmićivanja koje je neophodno da bi se došlo do razlitičitih dozvola“.
 
Paquet je naglasio kako korupcija usporava ekonomski razvoj, ekonomski rast i efikasnu implementaciju javne politike. Efikasno rješenje ovog problema bilo bi uspostavljanje vladavine prava što bi moglo pokrenuti  direktne strane investicije.

Antikorupcijske mjere koje su podržane u izvještaju radionice uključuju:

– Revizija Strategije za borbu protiv korupcije mora biti provedena sa svim učesnicima u procesu – institucije, građansko društvo, akademsko društvo, mediji. Strategija treba promovirati holistički pristup: prevenciju i represiju, te identificirati prioritete, posebno u smislu provođenja.

– Prihvatanje Zakona o javnim nabavkama i njegova implementacija u potpunosti.
 
Predloženo je, također, da međunarodna zajednica sarađuje s lokalnim akterima (poput Vijeća za strane investicije) kako bi se izvršilo sveobuhvatno mapiranje parafiskalnih naknada, drugih troškova i dozvola u cilju poboljšanja transparentnosti. Mapiranje treba biti dostupno javnosti kako bi se osigurala transparentnost procesa. Također je  važno obnoviti fokus o tome šta Bosna i Hercegovina treba uraditi u ovoj oblasti kako bi se pridružila EU; a antikorupcijske prakse koje podržavaju reforme trebaju dobiti političku podršku i upute kroz Strukturalni dijalog o pravosuđu i vladavini prava.

Europa.ba