Spojiti školski sistem sa tržištem rada

Konferencija „Podrška stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini“ koja je održana u četvrtak na Ilidži pored Sarajeva. označila je početak projekta EU VET 4 kojeg finansira EU. Projekat će trajati do januara 2013. godine, a riječ je o nastavku prethodnih i već provedenih reformskih inicijativa u oblasti stručnog obrazovanja, započetih uz podršku EU još 1998. godine. 

Sistem stručnog obrazovanja i obuke koji zadovoljava zahtjeve lokalnog i globalnog tržišta, te podržava kvalifikaciju radne snage adekvatnu potrebama tržišta rada, ključni je uslov ekonomskog razvoja.

„Evropska unija je do sada uložila oko 11 miliona eura u reformu stručnog obrazovanja i obuke“, kazala je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH dodajući da EU smatra da je to veliki doprinos i pomoć ovoj zemlji“.

Dianiskova je izrazila nadu da će institucije BiH kontinuirano imati koristi od rezultata reforme postignutih u ovoj oblasti i da će se još dosta postići. Dodala je da je sada situacija značajno drugačija nego prije deceniju kada se počele reforme jer postoji jak odjel za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH kao i odjeljenje za osnovno i srednje obrazovanje u Agenciji za obrazovanje, a uvedeni su i novi zakoni kao na primjer zakon o cjeloživotnom učenju koji je usvojen i implementira se.

„Došlo je vrijeme da napravimo veliki korak naprijed i sistemski realizujemo postignuća iz prethodnih projekata po cijeloj zemlji. Možda je najveći izazov da napravimo spajanje između školovanja i tržišta rada“, istakla je Dianiskova.

Projekat EU VET 4 podržava izgradnju institucija i kapaciteta u sistemu stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini i to: VET odjel pri Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao i ministarstvo obrazovanja, pedagoške zavode i škole u skladu sa EU inicijativama za poboljšanje saradnje i kvalitete stručnog obrazovanja i obuke u zemljama članicama EU. Ova podrška će poboljšati vertikalnu i horizontalnu mobilnost učenika koji pohađaju sistem stručnog obrazovanja u BiH u evropski obrazovni sistem. 

Esma Hadžagić, pomoćnica ministra u Ministarstvu civilnih poslova BiH, zadužena za obrazovanje je naglasila da je projekat nastavak reforme srednjeg stručnog obrazovanja, te da se od projekta EU VET 4 očekuje da ispuni tri grupe očekivanih zadataka. 

„Prva je vezana za državni kvalifikacijski okvir i procjenu kvalifikacija na nivou srednjeg stručnog obrazovanja. Druga grupa zadataka je vezana za institucionalno jačanje Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, odnosno za njen VET odjel i osposobljavanje Agencije da preuzme zadatke koji su joj dati okvirnim zakonom o obrazovanju. Treća grupa izlaznih rezultata vezana je za posljednju implementaciju okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju u BiH“, kazala je Hadžagić.

Naglasila je da očekuje izradu prijedloga akcionog plana i mape puta koji će ubrzati reforme stručnog obrazovanja i obuke. 

„Ovim projektom odjednom pravimo nekoliko koraka naprijed u smislu evropskih integracija u srednjem stručnom obrazovanju“, kazala je Esma Hadžagić i dodala da je BiH u pripremi materijala za reforme bolja od zemalja u okruženju.

Europa.ba