Radni seminar na temu: “Procjena i mapiranje rizika pomoću geografskih informacionih sistema”

Branislav KULINA i Leo TVRTKOVIĆ iz Sektora za zaštitu i spasavanje pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, sa još 28 stručnjaka za upravljanje informacijama o riziku od elementarnih nepogoda iz službi za civilnu zaštitu 14 mediteranskih i balkanskih zemalja učestvovaće na skupu, koji će se održati od 10. do 13. maja u Rimu, o načinima primjene i dalje izrade Atlasa rizika u okviru programa PPRD South. Atlas je prvi regionalni instrument za procjenu i mapiranje rizika od elementarnih nepogoda koji pokriva priobalna područja na Meditarnu koja se nalaze izvan EU. Seminar je koncipiran kao pomoć službama civilne zaštite u planiranju aktivnosti na prevenciji i pripravnosti radi maksimalnog ublažavanja posljedica eventuralnih prirodnih i čovjekovom rukom izazvanih nepogoda po stanovništvo, infrastrukturu i imovinu.

Jedan od ciljeva Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i čovjekovom rukom izazvane nepogode (PPRD South), koji finansira Evropska unija, jeste promovisanje politike ublažavanja rizika i pripravnost za elementarne nepogode u mediteranskom regionu. Ovaj zadatak nalaže identifikaciju i rangiranje visokorizičnih područja, zajednica i infrastrukture. Poznavanje nivoa i mapiranje rizika omogućava ranu razmjenu informacija i efektivnije obavještavanje donosilaca odluka o mjerama za saniranje rizika.

Iz navedenih razloga, PPRD South izradio je Regionalni atlas rizika na osnovu geografskog informacionog sistema (GIS) koji se može naći na internetu (www.euromedcp.eu kliknite na Atlas rizika). Atlas ilustruje distribuciju rizika od zemljotresa, poplave i erozije sa kojima se suočavaju zemlje partneri u programu PPRD South, kao i poznate podatke o stanovništvu i ključnoj infrastrukturi izloženoj takvim rizicima. GIS je informacioni sistem koji objedinjava tehnologije koje se koriste u kartografiji i bazama podataka. U njemu se pohranjuju, analiziraju i izrađuju poznati podaci i informacije u odnosu na lokacije, čime se korisnicima omogućava prikaz tih podataka na tematskim kartama.

Rimski seminar je nadogradnja ohrabrujućih rezultata prvog kursa koji je organizovao PPRD South na temu “Geografski informacioni sistemi u civilnoj zaštiti” marta 2010. godine, kada su se partnerske zemlje upoznate sa opštim načelima upravljanja podacima o riziku i izradi Regionalnog atlasa rizika u okviru programa PPRD South.

Tokom prva dva dana, učesnici će čuti kako pravilno razmotriti različite faktore koji određuju rizik u procjeni rizika od elementarnih nepogoda, od hazarda (ponavljanja potencijalno štetnih događaja) to izloženosti (štetni događaji mogu uticati na stanovništvo, infrastrukturu i imovinu), od osjetljivosti (fizički, socijalni, ekonomski i ekološki uslovi koji povećavaju izloženost zajednice uticajima štetnih događaja) do otpornosti (kapacitet društva da iznese štetne događaje). Govoriće se i o izračunavanju indikatora osjetljivosti, načinima prikupljanja, usaglašavanja i objedinjavanja podataka o hazardu, izloženosti, osjetljivosti i otpornosti iz međunarodnih i domaćih izvora i unošenju podataka o rizicima na karte pomoću geografskog informacionog sistema.

Kontakt: Alessandro Candeloro, +39 349 0850931, info@euromedcp.eu

 

  Osnovne informacije o programu PPRD South

Europa.ba