Konferencija o „Javnoj internoj finansijskoj kontroli“ – PIFC

Konferencija o „Javnoj internoj finansijskoj kontroli – PIFC“ na državnom nivou održana je u srijedu u Sarajevu. Ključna poruka događaja je da interna finansijska kontrola podržava  odgovorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima što će donijeti korist državi i povoljniji aranžman građanima – poreznim obveznicima.  „Jaka interna finansijska kontrola je u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, a javna administracija i ministri moraju biti odgovorni i zato trebaju mjere kontrole“, kazao je Johann Hesse, šef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini.

On je dodao da kandidatura za članstvo u EU podrazumijeva ispunjavanje uslova vezanih za usvajanja legislative o finansijskoj kontroli i primjene legislative u aranžmanu obučenog osoblja. „Mi ćemo nastaviti sa pružanjem pomoći, a nadamo se da će Javna interna finansijska kontrola biti prioritet, ne zbog nas, već zbog same BiH i interesa njenih građana“, poručio je Hesse.

Javna interna finansijska kontrola postavlja važan elemenat evropskih zakona i ključ za uspostavljanje institucija koje su sposobne nadgledati efikasno korištenje javnih sredstava. Cilj konferencije u Sarajevu je podizanje svijesti rukovodilaca finansijske kontrole o javnoj internoj finansijskoj kontroli kao važnom koraku  u procesu evropskih integracije.

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić je poručio da su dodijeljena značajna sredstva za postizanje kvalitete upravljanja javnim finansijama u BiH u okviru reformi vezanih uz ispunjavanje obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem SSP-a.

“Bosna i Hercegovina stvara temelje za izgradnju sustava na svim razinama vlasti koji će uključiti i usvajanje propisa kako bi se razvila javna finansijska kontrola, revizija i nezavisni sustavi finansijske revizije, u skladu sa najboljim praksama EU“, kazao je Vrankić.

Istakao je i da iskustva drugih ali i iskustva BiH, pokazuju da nije moguće provesti savremeni koncept reforme ako oni koji nose menadžersku odgovornost nisu odgovorni za rezultate.

Na konferenciji je govorio i vođa tima za PIFC Robert de Koning, poručivši kako je pogrešno smatrati da je Javna interna finansijska kontrola obaveza i  trošak za vladu ili da se mora uvesti zbog EU. U  konačnici treba se posmatrati kao način kojim se obezbjeđuje korist za građane.

Instrumenti finansijske kontrole koji su standardni  u privatnoj praksi EU preporučuje kao dobru praksu u zemljama koje provode tranziciju i prolaze proces pridruživanja. Proces uvođenja adekvatne finansijske kontrole obično traje od od pet do sedam godina.

Europa.ba