Inicijativa Marija Kiri: povezivanje istraživanja i visokog obrazovanja

Inicijativa Marija Kiri (Marie Curie Actions – MCA) uspostavljena je s ciljem unapređenja kvaliteta Evropskih istraživanja, te kao odgovor na potencijalno pomanjkanje istraživača u Evropi koji bi se suočili sa izazovima u domenu istraživanja i inovacija (R&I). Pored toga, namjera je i da se utiče na veću atraktivnost Evrope kao mjesta za provođenje istraživanja, kao i na rješavanje pitanja fragmentacije nacionalnih i regionalnih instrumenata unutar Evropske istraživačke zone (European Research Area – ERA). Kao takva, ona podstiče istraživače na sticanje ključnih vještina i sposobnosti koje će im pomoći u građenju karijere kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Promovisanjem mobilnosti, ne samo na nivou zemalja i disciplina, nego i na nivou različitih sektora – akademija i industrija – MCA inicijativa predstavlja istinsku ilustraciju trougla znanja (inovacija, istraživanje i obrazovanje).

Kako bi se što bolje iskoristile veze između obrazovanja, istraživanja i inovacija, odjeljenje koje je zaduženo za izradu politika u okviru Inicijative Marije Kiri je 1. marta 2010. godine iz tadašnje Generalne direkcije za istraživanje (RTD) premješteno u Generalnu direkciju za obrazovanje i kulturu (EAC). Obrazloženje za ovakvu odluku nalazi se u boljem povezivanju Evropskih zona i visokog obrazovanja i istraživanja.

U tom pogledu, jedna od ključnih karakteristika MCA inicijative jeste transnacionalna mobilnost istraživača. DG EAC ima bogatu prošlost kada je u pitanju podrška mobilnosti putem različitih programa i inicijativa (npr. Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo). Stavljanje Erasmus Mundus-a i MCA inicijative pod okrilje iste GD omogućuje bolje iskorištenje njihovih pozitivnih efekata. Pored transnacionalne mobilnosti, MCA inicijativa nastoji da iznađe način za uklanjanje stvarnih i perceptivnih barijera koje postoje između akademskog i komercijalnog istraživačkog sektora. Prenošenjem MCA inicijative pod okrilje EAC-a stiče se potencijal za jačanje uticaja, kako tradicionalnih instrumenata u oblasti mobilnosti koje koristi EAC, tako i MCA inicijative, umajunjujući moguća preklapanja i usklađujući praktičnu primjenu. Dalje, time se podstiče i učestvovanje univerziteta u ERA-i.

DG RTD (sada pod nazivom Istraživanje i inovacije) nastavlja, u svakom slučaju, da obezbjeđuje učešće univerziteta u ERA-i, prvenstveno kroz konsultacije pri izradi politika vezanih za programe doktorata. Kao posljednje, ali ne manje važno, DG RTD i EAC sada koordinišu međusobne politike, na primjer u vezi sa izradom narednog Opšetg strateškog okvira za istraživanje i inovacije.

Šta slijedi u 2012. godini?

Pored postojećih Mreža Marije Kiri za inicijalnu obuku (Marie Curie Initial Training Networks – ITN), posvećenih međunarodnim obukama u oblasti istraživanja za mlade istraživače, Evropska komisija će pokrenuti dva nova implementacijska modula u okviru iste aktivnosti, tj. Evropske doktorate u industriji i Inovativne doktorantske programe *.

Evropski inovativni doktorati (EID)*

Evropski doktorat u oblasti industrije je trogodišnji projekat koji mladim istraživačima pruža mogućnost pohađanja međunarodnih obuka u oblasti istraživanja, kako na uiverzitetima/istraživačkim institutima, tako i u kompanijama, uspostavljenim u dvije različite države članice ili u pridruženim zemljama. Postoji mogućnost uvezivanja i sa drugim partnerima iz javnog i privatnog sektora.

Takav jedan program promovisaće saradnju između univerziteta i poslovne zajednice i povećati mobilnost između ova dva sektora. Pored toga, unaprijediće produktivnost univerziteta i istraživačkih instituta i učiniti istraživanje cjenovno pristupačnijim za preduzeća, uključujući i mala i srednja preduzeća.. Mladi istraživači imaće mogućnost da steknu iskustvo u radu u privredi dok su još na studijima; time će sebi otvoriti mogućnosti za građenje buduće karijere po završetku doktorskih studija.

Iznos od 20 milona EUR biće uložen u ovu novu, pilot inicijativu koja će otpočeti u julu 2011. godine sa rokom za prijave u januaru 2012. Ovaj prvi konkurs obuhvatiće oko 100 istraživača i omogućiti im da iskoriste prednosti ove izvanredne obuke. Pozivaju se preduzeća i univerziteti/istraživački instituti iz dvije različite zemlje članice ili iz dvije pridružene zemlje da se zajedno prijave za dobijanje finansijske podrške za prvoklasnu doktoransku obuku. EID ne predstavlja novu vrstu doktorskog zvanja, nego je osmišljen kao podrška dugoročnim, osnovnim istraživanjima u oblasti industrije sa istim nivoom naučne vrijednosti kao i edukacija u okviru doktorskih studija.

Inovativni doktorantski programi (IDP)*

Ova nova inicijativa za cilj ima poboljšanje kvaliteta doktorantskog obrazovanja u Evropi. Bilo koji univerzitet ili istraživački institut uspostavljen u zemlji članici ili u pridruženoj zemlji, a koji posjeduje inovativni doktorantski program pozvan je da se prijavi. Vezani partneri iz javnog i privatnog sektora i, eventualno, iz trećih zemalja takođe mogu biti pridruženi. Finansiranje će dobiti najbolji programi koji kandidatima doktorantima obezbjeđuju međunraodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku obuku i pružaju im najveće mogućnosti za buduću karijeru.

U okviru tri različita implementacijska modula posvećena obuci mladih istraživača – ITN, EID i IDP – obuka ne bi trebala biti usmjerena isključivo na znanja u oblasti istraživanja, nego bi trebala biti dopunjena i sa modulima vezanim za druge primjenjive vještine, kao što je preduzetništvo, poslovni menažment, finansiranje istraživačkih projekata, komunikacija itd.. Takođe, važan kriterij pri ocjenjivanju biće i kvalitet i kvantitet supervizije nad mladim istraživačima.

*Pod uslovom da se Radni program  za 2012. godinu usvoji u julu 2011. godine bez izmjena.

 

Europa.ba