Seminar u organizaciji PPRD South na temu „Nove tehnologije u civilnoj zaštiti”

Upoznavanje 14 zemalja članica učesnica u programu PPRD South sa tehnološkim dostignućima je glavni cilj radnog seminara i vježbe u organizaciji Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na elementarne i čovjekovom rukom izazvane nepogode (PPRD South), koji finansira EU, a koji će se održati u Aix-en-Provence u Francuskoj od 30. maja do 2. juna 2011. Olga Slagalo i Ivana Veselčić iz Sektora za zaštitu i spasavanje pri Ministarstvu bezbjednosti naći će se među predstavnicima 25 službi za civilnu zaštitu iz 14 mediteranskih i balkanskih zemalja učesnica u programu, koji će se baviti načinima na koje nove tehnologije i instrumenti mogu da povećaju kapacitet za upravljanje nepogodama i pomognu kod donošenja odluka u vanrednim situacijama. Najnoviji pomaci u polju upravljanja informacijama i telekomunikacija u evromediteranskom regionu u velikoj mjeri su poboljšali kvalitet i brzinu kojom službenici civilne zaštite zaduženi za upravljanje vanrednim situacijama i timovi na terenu dolaze do informacija. Sada je moguće, odmah po nastanku vanredne situacije, brzo i kontinuirano prikupljati informacije o pogođenoj teritoriji i stanovništvu, prikazati ih na mapi, identifikovati prioritete za preduzimanje mjera, organizovati pomoć – kao što je evakuacija stanovništva, obezbjeđivanje zdravstvene zaštite, vode za piće i hrane – i efektivno prenijeti uputstva timovima na terenu. Nove tehnologije mogu da poboljšaju koordinaciju i djelotvornost akcija. Isto tako, nove tehnologije omogućavaju postizanje stepena pripravnosti civilne zaštite potrebnog za  odgovor na moguću krizu. Evropski istraživački centri izradili su simulatore vanrednih situacija koji se koriste za obuku komandira civilne zaštite u svrhu rješavanja svih kompleksnih situacija koje se jave u toku krize. Tokom seminara, prikazaće se korisnost korišćenja geografskih informacionih sistema u humanitarnim krizama, elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama nastalih zbog ljudske greške, kao i satelitskog praćenja. Učesnici će imati priliku da rade na simulatoru i posjetiće centar za obuku i komandni i kontrolni punkt  Vatrogasne službe regiona Buš di Ron, koji dnevno prima oko 1600 poziva i interveniše više od 115.000 puta godišnje. Cilj četvorodnevnog seminara je upoznavanje učesnika sa svim novim tehnološkim instrumentima i njihovo poređenje sa aktuelnim načinima reda i instrumentima koji se koriste u njihovoj zemlji kao pomoć u upravljanu vanrednim situacijama. Isto tako, moći će da procijene šta je potrebno poboljšati u njihovim sistemima civilne zhaštite i identifikovati moguća rješenja. Trogodišnji PPRD South Programme, koji realizuje konzorcijum predvođen Službom civilne zaštite Italije uz službe civilne zaštite Francuske, Alžira, Egipta i Međunarodnu strategiju UN za ublažavanje katastrofa (UNISDR) sredstvima od 5 miliona evra, organizuje i obuku i vježbe u sektoru odgovora na katastrofe, sa akcentom na „upravljanju kriznom situacijom“, „operativnom planiranju“ i „primjeni novih tehnologija“. Završna vježba uz učešće službi za upravljanje krizom iz svih zemalja učesnica u programu PPRD Sourth planirana je za kraj 2011. godine.

Europa.ba