Pristup javnosti podacima koji se tiču okoliša

Projekat koji je finansirala Evropska unija „Podrška implementaciji IPPC Direktive u Bosni i Hercegovini” (www.ippc.ba) organizuje trening o novom sistemu izvještavanja o zagađenjima/okolišnim podacima, 14., 15., 16. i 17. juna 2011. u hotelu ‘Grand’, Sarajevo.

Standardi EU propisuju obavezu izvještavanja o industrijskim zagađivanjima (emisijama u zrak, tlo, vode i otpad), prema institucijama Evropske unije i javnosti informacija. Dodatno, Bosna i Hercegovina je u obavezi osiguranja dostupnosti podataka javnosti u skladu sa Kijevskim protokolom i Arhuskom konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.

Izvještavanje o zagađujućim supstancama i ispuštanjima u zrak, vode i otpad je u BiH regulisano zakonima o zaštiti okoliša na nivou entiteta. No, postoji potreba za harmonizacijom podataka o kojima se izvještava u skladu sa standardima evropske legislative. Time bi se mogućilo izvještavanje BiH u zahtjevanom formatu ka nivou EU, kada BiH učini napredak u procesu integracije u EU.

Dana 14. i 15. juna biće održan trening namjenjen predstavnicima industrije i privrednih komora koji će biti obučeni u pogledu prikupljanja podataka i procedurama izvještavanja ka nadležnim ministarstvima.

16. i 17. juni je posvećen obuci ključnog osoblja Ministarstva okoliša i turizma FBiH, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose Brčko Distrikta. Osoblje navedenih institucije će biti obučavano o načinu upravljanja dobivenim podacima i obradi podataka dostavljenih od emisije industrije.

Za više informacja, molimo kontaktirajte: Maja Čolović-Daul, stručnjak za okoliš Tel: 033 703 464 E-mail: info@ippc.ba

Europa.ba