Saradnja u oblasti civilne zaštite

Treći sastanak Upravnogodbora u okviru euro-mediteranskog programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na prirodne i ljudskim faktorom izazvane katastrofe (PPRD jug), održan je u utorak u Sarajevu. Program finansira Evropska unija u vrijednosti pet miliona eura.

Upravo povećana pojava nesreća na području Euro-Mediterana i sve veći značaj strategija smanjenja rizika u tom pogledu su bili osvnovna tema sastanka koji je okupio predstavnike članica EU, zemalja Mediterana i Balkana, Međunarodne federacije crvenog križa/polumjeseca i UN agencija koje se bave upravljanjem u slučaju nesreća u mediteranskoj oblasti

„Ovaj projekat je izuzetno važan jer okuplja više zemalja Euro-Mediterana da zajedno rade na civilnoj zaštiti“, kazao je g-din. Renzo Daviddi, vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u BiH.

On je naglasio i da je već u toku druga faza programa. Od 2009. godine, PPRD jug je organizovao 15 radionica i sastanaka koje je pohodilo više od 350 službenika iz oblasti civilne zaštite.

„Ovo je put za poboljšanje saradnje civilnih zaštita susjednih država, kako bi zajedno radili na sprečavanju katastrofa, ali i zajednički djelovali nakon što se iste dogode“, kazao je g-din. Daviddi.

Prema njegovim riječima, BiH je predana ovim ciljevima, što se vidi i po tome da je upravo Sarajevo domaćin skupu.

„Da bi zaštitili zajedničko euro-mediteransko naslijeđe i našu kulturu, u EU gradimo saradnju i jačamo svijest o tome da smo susjedi i da svi pripadamo istoj zajednici“, izjavio je g-din. Daviddi.

Ministar sigurnosti BiH g-din. Sadik Ahmetović je podsjetio da je BiH prihvatila Hyogo deklaraciju i Okvirni akcioni plan za period 2005. – 2015. godine, kojima se obavezala da će uspostavljati i razvijati mehanizme za smanjenje rizika i ublažavnje posljedica prirodnih i drugih katastrofa.

„Želim jasno ukazati na opredijeljenost i spremnost BiH da podijeli odgovornost na lokalnom, regionalnom i međunarodnom planu u odgovoru na sve vrste vanrednih situacija“, kazao je g-din. Ahmetović.

Šef službe civilne zaštite Italije g-din. Franco Grabrielli se posebno zahvalio Evropskoj uniji zbog toga što kontinuirano drži pitanje civilne zaštite kao prioritet u svoj spoljnoj i politici susjedskih odnosa.

„Uvjeren sam da će EU nastaviti da podržava euro-mediteransku saradnju u oblasti civilne zaštite. Italija je spremna da da još snažniji doprinos ovim naporima“, kazao je g-din. Gabrielli.

Tokom proteklih osam mjeseci svijet je pretrpio niz velikih katastrofa, od zemljotresa, cunamija i nuklearne katastrofe u Japanu, poplava i požara u Australiji, oluja i tornada u S.A.D.-u, do poplava koje su izazvale velike štete u Južnoj Americi i zemljama Istočne Azije.

Kada je riječ o području Mediterana, najhitniji slučajevi posljednjih osam mjeseci su uključivali požare na Mount Carmel u Izraelu, nakon čega su pokrenuti veliki napori na pružanju pomoći u koje su se uključile i zemlje partneri PPRD jug, teške poplave u Maroku, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori i Turskoj, zemljotrese u Španiji i Turskoj, te migracionu krizu u Libiji koja je uticala na Tunis, Egipat, Alžir, Italiju i Maltu.

Sva ova dešavanja su utjecala na implementaciju PPRD jug. Gdje god je to bilo moguće aktivnosti su provedene ili se provode u vezi sa problemima koje su oni izazvali kao što je povećanje fokusa na EU Direktivu o poplavama tokom radionice na temu poplava u Turskoj, pripremanje studije na temu cunamija i mogućnosti domino efekta cunamija – industrijske nesreće u Mediteranu, uspostavljanje saradnje sa UNESCO projektom Cunami – sistem ranog upozoravanja i smanjenja posljedica u Mediteranu.

Osnovne informacije o programu PPRD South

PPRD South je trogodišnji program u vrijednosti od 5 miliona evra za čiju je koordinaciju zadužen konzorcijum na čelu sa italijanskom Službom civilne zaštite u saradnji sa državnim službama civilne zaštite iz Alžira, Egipta, Francuske i Međunarodnom strategijom Ujedinjenih nacija za ublažavanje katastrofa (UNISDR).

PPRD South predstavlja treću fazu Evro-mediteranskog programa civilne zaštite kojeg finansira EU, a koji je pokrenut 1998. godine. Imajući u vidu iskustva stečena tokom prethodnih programa, petogodišnjeg oglednog programa i programa „Most”, čiji je cilj jačanje političkog povjerenja  između partnerskih službi civilne zaštite, svrha programa PPRD South jeste doprinos razvoju boljih kapaciteta za prevenciju, pripravnost i odgovor, kako na međunarodnom, tako i nacionalnom i lokalnom nivou, kroz bolju institucionalnu saradnju između EU i zemalja Balkana i Mediterana. Cilj je takođe i uspostavljanje bližih veza sa Mehanizmom civilne zaštite EU – skupom mehanizama za saradnju koje je uspostavila Evropske komisije radi omogućavanja adekvatne pripravnosti i djelotvornog odgovora u slučaju katastrofe – i između samih zemalja.

PPRD South, između ostalog, organizuje i seriju radnih seminara za osposobljavanje na temu najčešćih i najrazornijih katastrofa u mediteranskom području – zemljotresi, poplave, suše, plimni talasi, požari i industrijske nesreće –  te kroz pet oglednih projekata radi na razvoju državnih i regionalnih atlasa rizika, organizuje studijske posjete i pružanje tehničke pomoći, organizuje obuke i simulacijske vježbe sa naglaskom na „saniranju kriznih situacija”, „operativnom planiranju“ i „korištenju novih tehnologija”, i jača informisanost i svijest populacije Mediterana o izloženosti rizicima, prevenciji i odgovoru na krizne situacije. Za kraj 2011. godine planira se održavanje posljednje simulacijske vježbe odgovora na katastrofu, uz učešće snaga zaduženih za saniranje krize iz svih zemalja partnera u okviru programa PPRD South.

Europa.ba