Inkluzija Roma u BiH je evropsko pitanje

Pripadnici romske zajednice su i dalje među najmarginalizovanijima u Bosni i Hercegovini. U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu pod nazivom Seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu“. Cilj ove radionice, koja je okupila oko 80 predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija, je bio da se razgovara i predlože mjere za mnoge izazove sa kojima se suočavaju Romi u ovoj zemlji. Posebna pažnja posvećena je pitanjima civilne registracije, obrazovanja, zapošljavanja, socijalnim pitanjima, zdravstvenoj njezi i stambenom zbrinjavanju.

Gđa Saliha Džuderija, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i g. Pierre Mirel, direktor za zapadni Balkan u Evropskoj komisiji su kopredsjedavali radionicom. Na početku seminara, obratili su se i g. Nedžad Jusić, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina, gđa Sanela Bešić, predsjednica Roma Decade Watch i g. Andrzej Mirga, viši savjetnik za pitanja Roma i Sinta u Uredu OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava. Glavna svrha radionice je bila ne samo identifikacija glavnih nedostataka politika u ovoj oblasti, već i pronalaženje realističnih rješenja za konkretne prepreke u socijalnoj inkluziji Roma. To obuhvata diskusiju o tome kako što bliže uključiti romska udruženja i lokalne vlasti u kreiranje i provedbu politika, koordinaciju i evaluaciju projekata i njihovu održivost. Snažan naglasak stavljen je i na važnost obrazovanja i ključnu ulogu Roma kao roditelja u ovom smislu.

Gosp. Mirel je naglasio: „Socijalna inkluzija Roma je evropsko pitanje. Teške uslove sa kojima se Romi suočavaju treba poboljšati u Bosni i Hercegovini, kao i u svim zemljama koje teže članstvu u EU. Bosna i Hercegovina je učinila napore na poticanju inkluzije Roma. Međutim, mnoge izazove tek treba riješiti. Civilna registracija, inkluzivno obrazovanje i pitanje ilegalno izgrađemih naselja su neka od njih. Ove politike trebaju biti eksplicitno ali ne i isključivo, usmjerene na Rome, jer i druge društvene grupe trebaju pomoć. Nadalje, iskustvo pokazuje da je učinkovitost ovih politika poboljšana ako su i same romske zajednice uključene od samog početka procesa, s posebnim naglaskom na ulogu datu ženama“. Pomoćnica ministra gđa Saliha Džuderija je istakla ne samo potrebu ubrzanja provedbe relevantnih akcionih planova, ali i osiguranja njihove održivosti. Ona je posebno istaknula potrebu za revizijom akcionih planova i plan za dalje aktivnosti i uključenje pitanja Roma u sve druge programe socijalne inkluzije koji pokrivaju druge sektore i druge kategorije ugroženih naroda. Gđa Džuderija je nadalje naglasila da je uska saradnja između svih relevantnih sudionika ključ za napredak u tom području i borbu protiv stigme sa kojom se romska zajednica suočava. trong>Osnovni podaci: Ova radionica je dio serije sastanaka o integraciji Roma na zapadnom Balkanu koje održava Evropska komisija. Uslijedila je nakon Komunikacije Komisije o „EU okvir za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.“ od 5. aprila 2011., koja poziva na dodatne napore zemalja članica EU. Slični događaji održani su u Podgorici u aprilu, Prištini i Beogradu u junu. Ostali sastanci će se održati u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Albaniji i Hrvatskoj u narednim mjesecima.

Europa.ba