Stopa nezaposlenosti u BiH smanjiće se uvođenjem mjera aktivnog tržišta rada

Konferencija pod nazivom „Izazovi i prilike na tržištu rada u Bosni i Hercegovini” održana je 14. jula u zgradi Delegacije Evropske unije u BiH. Okupila je predstavnike Delegacije EU, državnih i entitetskih institucija za rad i socijalnu politiku, nadležna ministarstva u vladama BiH, FBiH i RS, kao i veliki broj zainteresiranih. Događaj u organizaciji IALM projekta za unaprjeđenje aktivnog tržišta rada kojeg finansira EU, predstavio je platformu za razmjenu informacija o aktivnostima na projektu, zaključcima i perspektivama.

„Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je u porastu. Prema podacima dobijenih od Zavoda za statistiku BiH, broj nezaposlenih se povećao sa  493 188 u 2009. na  515 966 u 2010. godini a nezaposlenost u aprilu 2011. iznosila je 529 446. Iako vlade daju značajna sredstva za smanjenje stope nezaposlenosti i ublažavanja efekata globalne recesije u BiH, većina sredstava namijenjenih za pomoć nezaposlenim spada u pasivne mjere tržišta rada. Ove brojke su jasan signal da svi moramo dati svoj doprinos smanjenju stope nezaposlenosti u BiH” rekla je Natalia Dianiskova, šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, sumirajući stanje tržišta rada u BiH na konferenciji.

Učesnicima konferencije su prezentirani koraci koje je Bosna i Hercegovina napravila da pokrene reformu tržišta rada. Jedan od glavnih prioriteta srednjoročne strategije razvoja BiH je povećanje zaposlenosti i jačanje veza između ljudskih resursa i tržišta rada. „Postojeća društveno ekonomska situacija u zemlji zahtjeva finansijsku pomoć u borbi sa visokom stopom nezaposlenosti. Visoka stopa nezaposlenosti i dominacija sive ekonomije stvara prepreke društvenom i ekonomskom oporavku” primjetila je Dianiskova.

Govornici na konferenciji su se, mahom, osvrnuli na trenutno ključna pitanja tržišta rada u BiH: značaj i poboljšanje djelotvorne aktivne politike zapošljavanja, potrebe za promjenama u postojećem sistemu i reformama, naučenim lekcijama iz prošlosti i iz iskustava drugih zemalja i praksi cjeloživotnog učenja. Miroslav Jurešić, savjetnik ministra rada i socijalne politike u Vladi FBiH  govorio je o važnosti uspostavljanja efikasnih aktivnih politika zapošljavanja, a Čedo Kovačević, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi RS se osvrnuo na nove pristupe i stavove u praksi zapošljavanja u RS. U svom govoru na temu „Postignuća i preporuke projekta” Slavica Vučić iz Ministarstva civilnih poslova BiH je rekla da je projekat velikim dijelom ispunio ciljeve postavljene projektnom idejom.

Jennifer Diamond, vođa tima IALM projekta, je izložila saznanja i preporuke projekta napravljene u saradnji njihovog ekspernog tima i vlasti u FBiH, RS i distriktu Brčko. Glavne preporuke ovog projekta su: izmještanje administriranja zdravstvenog osiguranja i drugih beneficija koje se ne odnose na zaposlenje izvan javnih službi za zapošljavanje, razdvajanje aktivnih i pasivnih tražilaca posla na biroima, unapređenje odnosa sa poslodavcima, pružanje više pro-aktivne pomoći tražiocima zaposlenja.

EU je obezbjedila 1,2 miliona eura za projekat unaprjeđenja aktivnog tržišta rada u Bosni i Hercegovini koji je osmišljen da smanji nezaposlenost, poboljša kvalitet zapošljavanja i podrži socijalnu koheziju.

Europa.ba