Novo vrijeme u uslugama poslovne podrške malim i srednjim preduzećima u BiH

Projekat kojeg finansira Evropska unija u cilju podrške izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih poduzeća u BiH (EURELSMED), u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama u BiH (RDA NW, REZ, REDAH, SERDA, NERDA) i Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, predstavio je pokretanje sistema vaučera za usluge poslovne podrške malim i srednjim preduzećima u BiH, 18. jula  u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.  „Sistem vaučera u vrijednosti od 120 000 eura biće realizovan u toku godine dana. Očekujemo da oko 200 malih i srednjih preduzeća budu korisnici usluga poslovnog savjetovanja u oblasti poslovnog planiranja, ljudskih resursa, finansijskog menadžmenta i proizvodnih inovacija” rekao je Johann Hesse, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji Evropske unije u BiH. „Pored toga, menadžeri 200 malih i srednjih preduzeća će imati pristup intenzivnim programima obuke osmišljenim da poboljšaju njihove menadžerske i poslovne vještine. Nadamo se da će to dati konkretne i trenutne rezultate u poslovanju i da će predstavljati model koji se može primjenjivati u budućnosti,” zaključio je Hesse.   David Miller, voditelj projektnog tima EURELSMED naglasio je da je riječ o programu koji pokriva cijelu državu i namijenjen je subvencioniranju troškova usluga poslovne podrške za mala i srednja preduzeća, omogućavanju nesmetanog pristupa konsultantskim i uslugama obuke, kako bi se povećala konkurentnost malih i srednjih preduzeća Vaučeri će pokriti proizvodnju, izgradnju, građevinski i uslužni sektor s područja cijele Bosne i Hercegovine, nakon što im se odobri aplikacija preko  jednog od šest adminstratora.

Sistem vaučera pokriva od 50 do 75 % troškova za tri vrste programa: stratešku analizu i identifikaciju vrste potrebnih konsultantskih usluga, angažman konsultanta i dvodnevnu obuku za menadžere.

„Uspjeh i nastavak sistema vaučera će ovisiti o dobro osmišljenoj cjelokupnoj poduzetničkoj obuci i odgovoru na stvarne zahtjeve poslovnog sektora” rekao je Hesse i dodao da poslovne usluge koje pružaju konsultanti moraju zadržati veoma visoke standarde i biti relevantne za mala i srednja preduzeća. „Nadam se da će zainteresovane strane u BiH, uključujući vladu i druge donatore, iskoristiti rezultate naše pilot šeme i obezbijediti joj dodatnu finansijsku podršku te je na taj način učiniti održivom. Nadamo se da će u budućnosti, mala i srednja preduzeća rado plaćati usluge poslovnog savjetovanja”.

EURELSMED, EU podrška izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih poduzeća u BiH, je trogodišnji projekat finansiran sa sredstvima od 2.4 miliona eura započet u septembru 2009. godine. Ovaj projekat nudi široki spektar podrške, savjetovanja i obuke za regionalne i lokalne razvojne agencije širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je da pomogne razvoj i upravljanje poslovnom  infrastrukturom lokalnih i regionalnih razvojnih agencija u BiH, da obezbijedi pouzdanu i stalnu  uslugu malim i srednjim poduzećima i povećaju kapacitete općina za implementiranje lokalnih razvojnih projekata.

Europa.ba