Izjava Renza Daviddia, v.d. šefa Delegacije Evropske unije u BiH o IPA programu za 2011.

G-din. Renzo Daviddi, v.d. šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, izražava zabrinutost ispred EU zbog činjenice da bh. vlasti još uvijek nisu postigle dogovor oko IPA 2011. Proces programiranja aktivnosti koje bi bile realizovane iz datih EU fondova je otpočeo ranije tokom ove godine i trebao je biti okončan do 1. jula, međutim uključeni akteri iz BiH do sada nisu postigli sporazum u pogledu projekata koji bi se finansirali iz ovih EU fondova. Bosna i Hercegovina tako rizikuje da izgubi 96 miliona eura pomoći na štetu njenih građana. Kroz predviđene projekte bi, između ostalog, bile osnažene službe pravosuđa i javne uprave, pomognut razvoj srednjih i malih preduzeća, finansirana izgradnja puteva (koridor Vc), te održavanje voda i upravljanje otpadnim materijalom, te pružena pomoć obrazovanju, socijalnoj inkluziji i zapošljavanju građana BiH. „Izuzetno smo zabrinuti da bi usljed stalnih političkih prepiranja građani ove zemlje mogli biti ti koji su kažnjeni. Ja sam zamoljen da još tokom mjeseca augusta pomognem u pronalaženju kompromisnog rješenja i nadam se da će politički lideri biti u mogućnosti da svojim građanima na ovom konkretnom primjeru pokažu da su evropske integracije i dalje prioritet za BiH “. Generalni direktor za proširenje pri Evropskoj komisiji, Stefano Sannino, je takođe izrazio zabrinutost u pismu upućenom vlastima BiH.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je namjenjen ciljanom pružanju pomoći zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU, u periodu od 2007. do 2013. godine. Konkretno, IPA sredstva se usmjeravaju na jačanje demokratskih institucija i vladavine zakona, reformu javne uprave, provođenje ekonomskih reformi, promovisanje poštivanja ljudskih i prava manjina, te jednakosti polova, pružanje podrške razvoju građanskog društva i unaprijeđenje regionalne saradnje, kao i doprinos održivom razvoju i smanjenju siromaštva.

Početno sa 2007. godinom, Bosni i Hercegovini je do sada dodijeljeno 295 miliona eura pomoći. U periodu od 2007. do 2013. godine, Bosna i Hercegovina ima pravo na pomoć od EU u vrijednosti više od 660 miliona eura.

Za više informacija o IPA: http://www.europa.ba/?akcija=clanak&CID=23&jezik=1&LID=33

Europa.ba