EU ponovo uspostavlja trgovinske povlastice za Zapadni Balkan do 2015.

Evropska unija danas je ponovo uspostavila specijalne izuzetne trgovinske povlastice, koje se odnose na sve zemlje Zapadnog Balkana uključujući i Kosovo[1], do kraja 2015. Ekonomije Zapadnog Balkana će od prvog januara 2011. nastaviti uživati pogodnost neograničenog bescarinskog pristupa EU tržištu za gotovo sve proizvode koji dolaze iz ovih država i područja. Zajedno sa bilateralnim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisanim sa svim zemljama Zapadnog Balkana osim sa Kosovom, ove trgovinske povlastice potiču ekonomsku integraciju sa EU a time i političku stabilnosti i ekonomski napredak u cijeloj regiji.

Izuzetne trgovinske povlastice bi trebale omogućiti svim zemljama Zapadnog Balkana  da još više iskoriste povlašteni trgovinski režim koji donosi više pogodnosti od onoga što je predviđeno u SSP-u. To će posebno omogućiti carinskom području Kosova da iskoristi sadašnji bescarinski, neograničeni tretman za gotovo sve izvozne proizvode jer nema potpisan SSP sa EU. Ukupni izvoz Kosova u EU dostigao 147 miliona eura u 2010.

 

Pozadina

EU je po prvi put u 2000. uspostavila jedinstven neograničen bescarinski pristup tržištu EU za skoro sve proizvode koji dolaze iz regije Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo) u Ureedbi (EC) No. 2007/2000. Jedino su vino, šećer, neki goveđi i riblji proizvodi ušli u EU pod preferencijalnim carinskim kvotama kako je ugovoreno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Režim je obnovljen 2005. i isticao je 31. 12. 2010.

Zbog toga  je 22. februara 2010. Evropska komisija predložila produženje režima autonomnih povlastica do 31. decembra 2015. Evropski parlament glasao je za Komisijin prijedlog 13. oktobra 2011. i Vijeće ga je usvojilo 24. novembra 2011. Sniženje carina prema novoj Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EC) No. 1215/2009, usvojeno je danas, a primjenjivat će se retroaktivno kako bi izvoznicima omogućilo naknadu za obaveze plaćene u 2011.

Za više informacija:

O trgovinskim odnosima EU sa Zapadnim Balkanom

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/balkans/

Kontakti:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

 


[1] Prema Rezoluciji UN-a 1244/99

Europa.ba