Zajednička izjava sa ministarskog sastanka u sklopu EU-BiH Struktuisanog dijaloga

Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Jean-Eric Paquet i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša su ko-predsjedavalisastankom ministara u okviru Struktuisanog dijaloga BiH i EU. Sastanku su prisustvovali ministri pravde oba entiteta, Mato Jozić ispred Federacije BiH i Anton Kasipović ispred Republike Srpske, kao i predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta, Safet Pizović. Sastanak je okončan usvajanjem zajedničke izjave:

“Evropska komisija je zatražila da se angažiraju relevantni ministri u sklopu EU – BiH Struktuisanog dijaloga sa ciljem da se izvrši osvrt na progres, ali također i na funkcioniranje, agendu, format i perspektive za reformu pravosuđa.

Zahtjev za angažiranje je ograničen na predstavnike izvršnih organa vlasti, gdje je u pozadini stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i nedavna Odluka Vijeća ministara BiH o radnim aranžmanima i predsjedavanju Struktuisanimdijalogom.

Sve u svemu, postoji dogovor i konsenzus o nastavku i intenziviranju rada unutar Struktuisanog dijaloga i njegovo refokusiranje na ključna pitanja vezana za procesuiranje predmeta ratnih zločina i institucionalne reforme pravosuđa na državnoj razini, što su bila prioritetna pitanja koja su odredila početak Dijaloga.

Širi set pitanja vezanih za druge aspekte funkcioniranja pravosuđa bit će adresiran u sklopu sastanka podgrupe za pravdu, unutarnje poslove i sigurnost.

Struktuisani dijalog je mjesto za debatu i postizanja konsenzusa za razvitak ključnih reformi koje su potrebne Bosni i Hercegovini, međutim, konačna odluka se, naravno, oslanja na nadležne izvršne i pravosudne organe.

Ministri će nastaviti imati ključnu ulogu u platformi, ali će tijekom svoga rada konstantno biti informirani od praktičara, akademske zajednice i međunarodnih eksperata.

Pazili smo na procedure i sudjelovanje, kako bi ova platforma bila efikasna.

Europska komisija je pozitivno primijetila ambiciju među bh. organima na državnoj, entitetskoj i razini Brčko distrikta da se ide naprijed u reformu pravosuđa. Zajednička radna agenda i plan će biti finalizirani u narednim danima.

Također se izvršila preliminarna razmjena ključnih stvari i reformskih perspektiva.”

U poslijepodnevnim satima, razmatrane su mogućnosti poboljšanja u vezi sa preostalim predmetima ratnih zločina i njihovimprocesuiranjem, u okviru budžetske podrške EU, kao i da se sa predsjedavajućim Nadzonog odbora za provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina Miloradom Novkovićem i predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanom Tegeltijom što prije utvrde prioriteti u radu VSTV-a.

Europa.ba