Reforma pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine

Dvodnevni stručni seminar u okviru Strukturnog dijaloga o pravosuđu održan je u zgradi EU u Sarajevu. Ovaj seminar je organizovan kako bi se raspravljalo o aktuelnim mogućnostima za reformu pravosuđa na državnom nivou, s posebnim naglaskom na moguća zakonska rješenja u cilju preciziranja krivične nadležnosti Suda BiH i Tužiteljstva BiH. U cilju uključivanja što većeg broja učesnika i kako bi se osigurala temeljita razmjena mišljenja, sastanak je bio otvoren za učešće svih relevantnih članova profesionalne zajednice, kao i stručnjaka iz resornih ministarstava, te izvršnih predstavnika. Takođe, održani je i poseban sastanak sa poslanicima parlamenata BiH i entitetskih parlamenata.

Pravosudni praktičari iz dviju zemalja članica EU, Njemačke i Italije, su razmatrali opcije za reformu koje su predstavljene u različitim nacrtima zakona. Prikupljeni su i komentari i zapažanja iz sudske prakse. Predstavnici Evropske komisije su pozdravili obnovljeno opredjeljenje izvršne vlasti da nastavi raditi na mogućim reformskim opcijama i sačinjavanju usaglašenog nacrta zakona, za koji se može postići politički konsenzus kad bude upućen u parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Naglasak je, takođe, stavljen na značaj nastavka napora na usaglašavanju, temeljenih na sljedećim principima:

• Pitanje kontinuiteta rada pravosuđa na državnom nivou kroz proces reforme, kao što je naglašeno od strane Venecijanske komisije u Mišljenju iz 2012. godine, koje mora biti propisno ispoštovano prilikom sačinjavanja novog institucijskog okvira. Očekuje se da se postigne odvajanje žalbenog odjeljenja od prvostepenog, uspostavom novog, odvojenog apelacijskog suda na državnom nivou.

• Ostaje da se pobliže razjasni krivična nadležnost pravosudnih institucija na državnom nivou u svom sadašnjem obliku. To predstavlja kamen-temeljac procesa reforme i biće provedeno uz garantovanje mehanizma koji potiče pravnu sigurnost, predvidivost i načelo prirodnog suca. Svaki građanin ima pravo na sudske postupke propisane zakonom. Trenutne diskrecione margine i eventualne nejasnoće za pripisivanje krivične nadležnosti u BiH će biti prevaziđene.

Izrada nacrta će biti nastavljena kao prioritetno pitanje, uz razmatranje trenutnih nacrta, kako bi se sačinio sveobuhvatan plan reformi. U narednom periodu, Evropska komisija će dostaviti sažetak zaključaka zajedno sa dodatnim zapažanjima stručnjaka iz zemalja članica Evropske unije.

Evropska komisija pozdravlja spremnost koju su pokazali svi domaći akteri da se trenutne aktivnosti finaliziraju u duhu međusobnog razumijevanja. Reforma državnih pravosudnih institucija je ključni element koji će Bosnu i Hercegovinu približiti Evropskoj uniji, istovremeno garantujući svim građanima profesionalniji, nepristrasniji, neovisniji i odgovorniji pravosudni sistem. Postizanje ovih reformskih ciljeva takođe je i sastavni dio nedavno usvojene Strategije za reformu sektora pravosuđa.

Europa.ba