EU donirala opremu Ministarstvu odbrane BiH

Ceremonija primopredaje opreme vrijedne 441,025 eura koju je Evropska unija donirala Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine se održala 19. decembra 2016. godine u Visokom, u skladišu oružja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Evropska unija je donirala sigurnosnu opremu u vrijednosti od 441,025 eura za dva vojna skladiša ”Rabić” Derventa i “Teufik Buza Tufo” Visoko, kao dio EU podrške SEESAC-ovim aktivnostima za razoružanje i kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi kroz EUSAC projekat. Donacija je dio EUSAC-ove komponente 1 koja ima za cilj unapređenje sigurnosti infrastrukture i upravljanje zalihama na lokacijama skladištenja konvencionalnog naoružanja i municije. EU je osigurala podršku za ove aktivnosti odlukom vijeća EU 2013/730/CFSP u iznosu do 5,127,650 eura.

Ceremoniji primopredaje su prisustvovali gospodin Dženan Redžo, pomoćnik ministrice za politiku i planove i Borislav Jezeraškić, pomoćnik ministrice za nabavku i logistiku u Ministarstvu odbrane BiH, Filip De Ceuninck, viši savjetnik za regionalnu borbu protiv terorizma i sigurnost pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Slobodan Tadić, voditelj sektora pravda i ljudska sigurnost Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Izrazio bih zahvalnost za ovu veoma vrijednu i važnu opremu za Ministarstvo odbrane BiH. Ova donacija će unaprijediti kontrolu i sigurnost skladišta te doprinijeti širem aspektu sigurnosti u zemlji i regionu”, rekao je Borislav Jezeraškić, pomoćnik ministrice za nabavku i logistiku MO BiH.

UNDP i EU su prepoznali potrebu za unapređenjem fizičke sigurnosti na lokacijama Ministarstva odbrane BiH i njenu važnost za sigurnost u širem regionu”, izjavio je tokom ceremonije Slobodan Tadić, voditelj sektora pravda i ljudska sigurnost UNDP-a BiH, ističući da će ova donacija “također doprinjeti unapređenju čuvanja zaliha, kao i prevenirati širenje i krijumčarenje malog oružja i lakog naoružanja koje može predstavljati prijetnju miru, stabilnosti i održivom razvoju”.

Historijat opsežne akumulacije malog oružja i lakog naoružanja i zaliha municije u jugoistočnoj Europi predstavlja posebnu zabrinutost kao i važan izazov u Strategiji Europske Unije u borbi protiv nelegalne akumulacije i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem (SALW) i pripadajućom municijom. Strategija je podržana odlukom Vijeća EU 2013/730/CFSP, te predstavlja nastavak prethodne EU podrške u borbi protiv prijetnje širenja i ilegalne trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem, u i iz jugoistočne Europe.

 

EU PODRŠKA SEESAC-U U RAZORUŽANJU I AKTIVNOSTIMA KONTROLE NAORUŽANJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI (EUSAC)

ODLUKOM VIJEĆA EU 2013/730/CFSP Evropska unija je SEESAC-u povjerila sprovođenje niza regionalnih aktivnosti u periodu od 2014. do 2016. godine. Regionalna obuka spada u prvu komponentu EUSAC projekta (Podrška EU SEESAC-ovim aktivnostima za razoružanje i kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi) koji predstavlja integralni dio SEESAC-ovog portfolia za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja.

EUSAC predstavlja nastavak povjerenja koje je EU ukazala SEESAC-u od 2002. godine. Evropska unija je prethodno podržala SEESAC Odlukom Vijeća 2002/842/CFSP, a odluku izmenila i dopunila Odlukama Vijeća 2003/807/CFSP i 2004/791/CFSP. Posljednjom odlukom 2010/179/CFSP, Unija je podržala aktivnosti koje SEESAC sprovodi na planu kontrole naoružanja.

Osmišljen u bliskoj saradnji sa predstavnicima državne vlasti, projekat EUSAC se fokusira na slijedećih pet uzajamno povezanih aktivnosti.

  • Povećanje bezbjednosti zaliha municije: kroz renoviranje i unaprjeđenje bezbjednosti skladišta oružja i municije
  • Smanjenje zaliha: uništavanjem viškova oružja i municije koja se čuvaju u skladištima;
  • Unaprjeđenje procesa označavanja, praćenja i evidentiranja SALW-a: kroz pružanje podrške uspostavljanju ili unaprjeđenju postojećih sistema registracije oružja i vođenja evidencije;
  • Unaprjeđenje regionalne saradnje na planu podizanja nivoa svijesti, razmjene informacija i znanja: kroz omogućavanje regionalne saradnje između državnih institucija koje su zadužene za kontrolu naoružanja;
  • Sprovođenje kampanja za prikupljanje oružja i podizanje nivoa svijesti kod građana.
Europa.ba