Ključni nalazi Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2018.

Politički kriteriji

Izborno zakonodavstvo je potrebno hitno izmijeniti kako bi se osiguralo pravilno organizovanje izbora u oktobru 2018. i nesmetana provedba izbornih rezultata. U tom pogledu, svi politički lideri trebaju preuzeti odgovornost i pokazati spremnost na kompromis za rješavanje pitanja oko Doma naroda Federacije. Odluka Ustavnog suda iz 2010. godine o poštivanju osnovnih demokratskih prava građana Mostara da glasaju na lokalnim izborima tek se treba provesti. Na usvajanje zakona proisteklih iz Reformske agende, uključujući usvajanje zakona o akcizama, negativno su uticalo tenzije između vladajućih koalicionih stranaka i opstrukcije od strane opozicionih stranaka u Parlamentima na državnom i entitetskim nivoima, što je dovelo do usporavanja tempa reformi. Reformska agenda se učinkovito provodila kada su državni i entitetski nivoi sarađivali na koordiniran način. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, u slučaju “Sejdić-Finci” i drugim povezanim slučajevima.

Na funkcionisanje Predsjedništva Bosne i Hercegovine uticalo je izražavanje oprečnih stavova pojedinih članova Predsjedništva o brojnim pitanjima koja su u njihovoj nadležnosti u oblasti vanjske politike. Vijeće ministara usvojilo je još strategija za cijelu zemlju u oblastima kao što su okoliš i ruralni razvoj. Međutim, s iznimkom nekoliko reformi i posebno usvajanja zakona o akcizama, provedba brojnih reformi je kasnila zbog nedostatka dogovora između članova vladajuće koalicije. Strategije za cijelu zemlju u oblastima kao što su energija, zapošljavanje ili upravljanje javnim finansijama tek trebaju da se usvoje. Mehanizam koordinacije po pitanjima vezanim za EU počeo je funkcionisati u junu 2017. godine sa pripremanjem odgovora zemlje na Upitnik Evropske komisije. Nacionalni program za približavanje zakonodavstva zemlje pravnoj stečevini EU tek treba da se usvoji.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme svoje javne uprave i tokom prošle godine nije postignut nijedan napredak. Strategija za cijelu zemlju za reformu javne uprave je u izradi i treba da se usvoji. Daljnja fragmentacija državne službe u entitetu Federacija te na kantonalnom nivou povećala je rizik od politizacije. Bosna i Hercegovina ima određeni nivo spremnosti u pogledu svog pravosudnog sistema. Postignut je određeni napredak u pravosuđu, ali sveukupno posmatrano, reforme napreduju sporim tempom. Bilo koja izmjena zakona o krivičnom postupku treba biti u skladu s međunarodnim standardima i ne bi trebala ugroziti sposobnost institucija da rješavaju slučajeve teškog organiziranog kriminala, korupcije i drugih izazove za vladavinu prava. Također postoji određeni nivo spremnosti u pogledu borbe protiv korupcije. Međutim, korupcija je široko rasprostranjena te je i dalje pitanje koje izaziva zabrinutost. Bosna i Hercegovina ima određeni nivo spremnosti za borbu protiv organiziranog kriminala. Određeni napredak je postignut, naročito usvajanjem nove strategije za borbu protiv organiziranog kriminala i njegovo suzbijanje te ispunjavanjem akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, što je rezultiralo time da Bosna i Hercegovina više neće biti predmet Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca. Međutim, potrebni su značajni napori u vezi sa finansijskim istragama i unapređenjem kapaciteta za borbu protiv terorizma kao i poboljšanje saradnje sa susjednim zemljama po pitanjima upravljanja granicom.

Postignut je određeni napredak u pitanjima ljudskih prava i manjina. Međutim, potrebna su suštinska unapređenja strateškog, pravnog, institucionalnog i političkog okvira za poštivanje ljudskih prava. To uključuje slobodu izražavanja gdje se nastavlja politički pritisak i zastrašivanje novinara, uključujući fizičke i verbalne napade. Nedostatak učinkovite provedbe zakonodavstva za sprječavanje i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, i dalje izaziva zabrinutost. Neophodan je sveobuhvatniji i integrisani pristup populaciji roma kako bi se potakla njihova socijalna inkluzija.

Usaglašavanje Bosne i Hercegovine sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU se tek treba unaprijediti.

Kapacitet za upravljanje migracijama, posebno u radu sa ranjivim grupama, treba dalje jačati.

Ekonomski kriteriji

Što se tiče ekonomskog razvoja i konkurentnosti, Bosna i Hercegovina je postigla određeni napredak, ali je još uvijek u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Određena poboljšanja poslovnog okruženja su postignuta, a  finansijski sektor je ojačan. Ključna preostala pitanja su slaba vladavina prava, još uvijek loše poslovno okruženje, fragmentirana i neučinkovita javna uprava te znatne neuravnoteženosti tržišta rada, povezane sa slabim obrazovnim sistemom, slabim institucionalnim kapacitetima te nepoticajnom investicionom klimom. Pored toga, siva ekonomija je i dalje značajna.

Zakonodavstvo EU

Bosna i Hercegovina je postigla određeni napredak i ostala u ranoj fazi ostvarivanja kapaciteta da s nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Evropske unije. Sveukupni nivo obrazovanja i izdvajanja za istraživanja i razvoj su i dalje niska. Kvalitet stvarnog kapitala ugrožen je nedovoljnim investiranjem. Transportna i energetska infrastruktura nedovoljno je razvijena. Brzina strukturnih prilagodbi je spora, iako je zabilježena određena diversifikacija u regionalnoj trgovinskoj strukturi zemlje.

Ključni datumi

juni 2003. godine: Sastanak u Solunu; potvrđena perspektiva Evropske unije za Zapadni Balkan;

juni 2008. godine: Potpisivanje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima

decembar 2010. godine: Bezvizni režim za područje Šengena za građane Bosne i Hercegovine;

juni 2011. godine: Pokretanje Strukturiranog dijaloga o pravosuđu s ciljem daljeg konsolidiranja pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini

septembar 2011. godine: Jačanje uloge EU u Bosni i Hercegovini nakon odvajanja mandata specijalnog predstavnika Evropske unije od Ureda visokog predstavnika

juni 2012. godine: Pokretanje Dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja radi ispunjavanja zahtjeva za pristupanje EU

juni 2015. godine: Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

februar 2016. godine: Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u EU

septembar 2016. godine: Vijeće EU pozvalo Evropsku komisiju da dostavi Mišljenje o osnovanosti zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u EU

decembar 2016. godine: Komesar Hahn uručio vlastima Bosne i Hercegovine Upitnik Evropske komisije

februar 2018. godine:

  • Vlasti Bosne i Hercegovine uručile predsjedniku Junckeru i komesaru Hahnu odgovore na Upitnik
  • Evropska komisija usvojila svoju strategiju za ‘Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom’

Više informacija je dostupno na:

Izvještaj o Bosni i Hercegovini: http://archive.europa.ba/?p=56289

Više informacija: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm

Europa.ba