Zloupotreba droga mora biti rješavana kao dio puta BiH ka EU

Koordinisane akcije na nacionalnom i međunarodnom nivou su važne za borbu protiv zloupotrebe droga i konačno stvaranje sigurnijeg i zdravijeg društva u BiH.

Ovo je istaknuto na konferenciji pod nazivom “BiH na putu ka EU: Prilika za razvoj suradnje i jačanje zajednice u borbi protiv zloupotrebe droga” koju su organizovali Ured EU u BiH i NVO “Proslavi oporavak”, 19. novembra 2018. godine u Sarajevu.

Izazovi droga su jedan od najsloženijih problema sa kojima se suočavamo, sa širokim uticajem na zdravlje i dobrobit porodice i zajednice, bezbjednost i održivi razvoj. Cilj konferencije je bio razmatranje problema droga u BiH, vezano za smanjenje ponude i potražnje, kroz okupljanje relevantnih aktera iz oba sektora, kako iz oblasti potražnje tako i opskrbe.

Richard Wood, šef odjela za vladavinu prava u Uredu EU u BiH, podsjetio je da je tržište droge i dalje najveće kriminalno tržište u EU. Više od trećine kriminalnih grupa aktivnih u EU uključeno je u proizvodnju, trgovinu, odnosno distribuciju različitih vrsta droga. Wood je naglasio potrebu “da se ove prijetnje riješe jasnim planom djelovanja, kroz međunarodnu saradnju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, usredotočenu na sveobuhvatnu strategiju protiv narkotika.”

Jedan od prioriteta EU u ovoj oblasti je da osigura da se podrška EU fokusira na izgradnju kapaciteta za smanjenje opskrbe i potražnje, te na efikasne i uravnotežene politike zasnovane na dokazima, a sve kroz jačanje saradnje, uključujući dijeljenje najboljih praksi EU i učešće, gdje je to prikladno, u agencijama EU, kao što su EMCDDA, Europol i Eurojust.

U tom smislu, Richard Wood još jednom je pozvao vlasti u BiH da obave svoj dio posla u cilju brzog potpisivanja sporazuma sa Eurojustom i imenovanja Nacionalne kontakt tačke (NCP) za saradnju sa Europol-om.

Bosna i Hercegovina tek treba da uspostavi nacionalni sistem ranog upozoravanja, što je jedan od jasnih zahtjeva na njenom putu ka EU. Kašnjenja u ispunjavanju ovih zadataka imaju direktan, negativan utjecaj na sposobnost zemlje da efikasno reagira na sve razvijajuće i veoma raznovrsne trendove koji prate droge.

Na strani potražnje za drogama, konferencija se usredotočila na prevenciju, liječenje i podršku ovisnicima droge. Diskusija se posebno fokusirala na odsustvo dugotrajnih planova oporavka zasnovanih na individualnim potrebama, koji bi se mogli sprovesti samo kroz bolju koordinaciju među svim uključenim institucijama.

Predsjednik “Proslavi oporavak”, Boro Goić, predstavio je rezultate istraživanja pod vođstvom Velike Britanje “Život u oporavku”, koji je implementiran u različitim zemljama Balkana. Rezultati pokazuju da je potreban veći naglasak i angažman kako bi se riješila rehabilitacija ovisnika i da bi sistemski pristup omogućio uspješniji sistem oporavka.

Bosna i Hercegovina treba da izgradi svoje napore oko dva područja politke: smanjenje potražnje za drogama i smanjenje ponude droga, i oko tri zajedničke teme: koordinacija, međunarodna saradnja i istraživanje, informacije, nadgledanje i evaluacija. Utvrđeno je da je ova struktura najbolja za rješavanje ove pojave i primjenjuje se u zemljama EU.

Stručnjaci su se složili da ako se ovisnost percipira kao multidimenzionalni poremećaj ličnosti i tretira se kao bolest, onda je potreban multi-sektorski i multidisciplinarni pristup kako bi se omogućio uspješan tretman.

Europa.ba