Ljudska prava i demokratija u svijetu: Vijeće odobrilo godišnji izvještaj EU-a za 2019.

Vijeće je danas odobrilo godišnji izvještaj EU-a o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za 2019.

Tim se izvještajem označava završna faza provedbe Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokratiju (2015. – 2019.) i potvrđuje da je u 2019. Evropska unija još jednom pokazala svoju predanost zaštiti, podršci i promoviranju ljudskih prava i osnovnih sloboda širom svijeta.

Međutim, u mnogim dijelovima svijeta i dalje su prisutni izazovi. Borci za ljudska prava, novinari i medijski djelatnici suočavaju se s prijetnjama i napadima zbog njihovog svakodnevnog rada. I dalje se ograničava građanski i demokratski prostor, krše se ljudska prava žena i djevojčica, a ranjive skupine često su zapostavljene i izložene daljnjoj diskriminaciji i nejednakosti.

Međunarodna zajednica obilježila je 2019. desetu godišnjicu Povelje o osnovnim pravima, tridesetu godišnjicu Konvencije UN-a o pravima djeteta, sedamdesetu godišnjicu Vijeća Evrope i stotu godišnjicu Međunarodne organizacije rada.

Te godišnjice i izazovi dali su velik zamah trajnim naporima EU-a da svoje pravne i političke okvire u području ljudskih prava pretoči u stvarnost. Kao posljedica navedenoga, Vijeće za vanjske poslove 9. decembra 2019. složilo se s time da treba raditi na mogućem globalnom režimu sankcija EU-a u vezi s ljudskim pravima kako bi se suzbila ozbiljna kršenja ljudskih prava širom svijeta koja su počinili državni i nedržavni akteri.

Evropska unija je u 2019. i dalje bila predvodnik u univerzalnom promoviranju i zaštiti ljudskih prava na multilateralnom nivou te je nastavila podupirati ljudska prava, demokratiju, vladavinu prava i rodnu ravnopravnost na svim relevantnim forumima, uključujući Vijeće UN-a za ljudska prava i Treći odbor Opšte skupštine UN-a. Evropska unija je također  pružala podršku aktivnostima Ureda visokog predstavnika za ljudska prava (OHCHR), Vijeća Evrope, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, specijaliziranih agencija UN-a i drugih organizacija u okviru sistema UN-a, kao što je Međunarodna organizacija rada.

Europa.ba