Evropska unija i UN Women udružuju napore na zaštiti žena i djevojčica od nasilja u BiH

Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava sa razornim posljedicama, uključujući onemogućavanje ostvarivanja prava žena i djevojčica. Svako može biti izložen rodno-zasnovanom nasilju, koje je i dalje prepreka u postizanju ravnopravnosti i realizaciji ljudskih prava žena i djevojčica. Kako bi se skrenula pažnja na ovo pitanje i potaknula rodna ravnopravnost i osnaživanje žena, Evropska unija i UN Women započeli su drugu fazu regionalnog programa borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama pod nazivom „Provođenje normi, mijenjanje stavova.“

U okviru druge faze projekta, EU i UN Women blisko sarađuju ​​s organizacijama civilnog društva koje predstavljaju preživjele i pružaju održivu podršku sigurnim kućama, SOS linijama za pomoć i besplatnoj pravnoj pomoći s ciljem uvođenja sistemskih promjena u zakonodavstvo i politike u oblasti nasilja u porodici.

U tom pravcu su potpisana četiri ugovora sa Udruženjem „Vive žene“ Tuzla, Fondacijom „Lara“ Bijeljina, Udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost“ i Fondacijom za lokalnu demokratiju Sarajevo. Projekti se oslanjaju na raniju pomoć EU-a i nastavljaju raditi na podizanju stepena zaštite i sprečavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama u BiH.

Kroz inovativne pristupe promjeni stavova i ponašanja, kao i temeljem dugogodišnjeg iskustva organizacija civilnog društva aktivnih u ovoj oblasti, projekti namjeravaju djelovati u više pravaca s ciljem proširenja zaštite žrtava i zagovaranja snažnije provedbe mjera za počinitelje. U saradnji sa Udruženjem „Vive žene“ i finansiran sredstvima EU-a, projekat ima za cilj uticati na stavove i postupke policijskih službenika/ca kod unapređenja njihovog odgovora na slučajeve nasilja u porodici čime se neminovno unapređuje zaštita žrtava.

Osnovne usluge zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama moraju se pružiti na pristupačan i koordiniran način, tako da su svaka žena i djevojčica podjednako sigurne u pristupu zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i pravdi. U saradnji sa Fondacijom „Lara“ Bijeljina i Sigurnom mrežom (mreža organizacija civilnog društva koje vode sigurne kuće u BiH), EU i UN Women nastoje dodatno izgraditi kapacitete pružatelja usluga u četiri kantona u FBiH i to Kanton Sarajevo, Tuzlanski, Unsko-sanski i Hercegovačko-neretvanski kanton, odnosno, tri regije u Republici Srpskoj, tačnije Doboj, Bijeljina i Banja Luka. Cilj je bolja koordinacija njihovog postupanja u slučajevima nasilja u porodici, informisanje žrtava o njihovim pravima na način koji im je razumljiv te bolja procjena sigurnosnih rizika u svakom pojedinačnom slučaju.

U partnerstvu s Udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost“, EU i UN Women planiraju raditi na izgradnji povjerenja između marginalizovanih zajednica i lokalnih pružatelja usluga u Prnjavoru, Vukosavlju, Bijeljini i Kaknju, istovremeno osnažujući žene da ostvaruju svoja prava i zagovaraju uvrštavanje njihovih prioriteta u procese planiranja politika.

U saradnji s Fondacijom za lokalnu demokratiju, EU i UN Women dalje nadograđuju dosadašnje postignute rezultate u smislu zagovaranja za bolje zakonodavstvo i okvir politika za zaštitu od nasilja u porodici, uključujući održivu podršku specijaliziranim uslugama podrške (sigurne kuće, SOS linije za pomoć, psihosocijalna podrška).

Europa.ba