Stanje Unije: Komisija poziva države članice da poboljšaju brzu mrežnu povezivost i razviju zajednički pristup uvođenju 5G tehnologije

Kao što je Predsjednica Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije održanom u srijedu, Komisija je danas poduzela daljnje korake za jačanje digitalnog suvereniteta Europe u okviru svojeg plana za digitalno desetljeće.

Europska komisija objavila je Preporuku u kojoj poziva države članice da povećaju ulaganja u infrastrukturu za širokopojasnu povezivost vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G, jer je ona osnovni element digitalne transformacije i jedan od temelja oporavka. Pravodobno uvođenje 5G mreža u nadolazećim će godinama pružati znatne gospodarske mogućnosti jer je ključno sredstvo za europsku konkurentnost i održivost te glavni pokretač budućih digitalnih usluga.

Uz tu je Preporuku Komisija danas predložila novu Uredbu kako bi Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi održalo i unaprijedilo vodeći položaj Europe u tehnologiji superračunalstva u cilju jačanja cijele digitalne strategije i konkurentnosti Unije na globalnoj razini.

Izvršna potpredsjednica Komisije za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Širokopojasna i 5G povezivost temelj su zelene i digitalne transformacije gospodarstva, bez obzira na to je li riječ o prometu i energetici, zdravstvu i obrazovanju ili proizvodnji i poljoprivredi. Trenutačna kriza ukazala je na važnost vrlo brzog interneta za poduzeća, javne službe i građane te za brže uvođenje 5G mreže. Stoga moramo već sada zajedno raditi na uvođenju brze mreže.  

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton nadodao je: Digitalne infrastrukture pokazale su se ključnima tijekom pandemije jer su pomogle građanima, javnim uslugama i poduzećima da prebrode krizu, no unatoč tome smanjila su se ulaganja u njih. U trenutku kada je pristup širokopojasnom internetu temeljna pogodnost za Europljane i geostrateški interes za poduzeća, moramo, zajedno s državama članicama, omogućiti i ubrzati uvođenje sigurne optičke i 5G mreže. Veća povezivost neće omogućiti samo otvaranje radnih mjesta, održiv rast i modernizaciju europskog gospodarstva nego će i pomoći Europi da poveća otpornost i ostvari tehnološku autonomiju.

Današnjom Preporukom Komisija poziva države članice da do 30. ožujka 2021. osmisle zajednički pristup, u obliku paketa mjera, pravodobnom uvođenju fiksnih i mobilnih mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G mreže. Cilj takvih mjera trebao bi biti:

  • smanjiti troškove i ubrzati uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta, prije svega uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka;
  • pružiti pravodoban pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G i poticati ulaganja operatora u širenje mrežne infrastrukture;
  • uspostaviti veću prekograničnu koordinaciju za dodjelu radiofrekvencijskog spektra kako bi se podržale inovativne 5G usluge, posebno u industriji i prometnom sektoru.

U današnjoj se Preporuci utvrđuju i smjernice za dobru praksu pri pravodobnom pristupu radiofrekvencijskom spektru za 5G mreže te bolju koordinaciju dodjele radiofrekvencijskog spektra za prekogranične primjene 5G tehnologije. To je posebno važno za omogućavanje povezane i automatizirane mobilnosti te digitalizaciju industrije i pametnih tvornica. Bolja prekogranična koordinacija pomoći će da se glavnim europskim prometnim putovima, posebno cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima, do 2025. osigura neprekinuta pokrivenost 5G mrežom. Međutim, do sredine rujna 2020. države članice (i Ujedinjena Kraljevina) dodijelile su u prosjeku samo 27,5 % pionirskih frekvencijskih pojaseva za 5G. Stoga je ključno da države članice izbjegavaju ili smanje kašnjenja u odobravanju pristupa radiofrekvencijskom spektru kako bi se osiguralo pravodobno uvođenje 5G tehnologije.

U Preporuci se ističe i potreba da se osigura sigurnost i otpornost 5G mreža. Države članice surađivale su s Komisijom i Agencijom EU-a za kibersigurnost (ENISA) na paketu mjera i planova za ublažavanje rizika, osmišljenom za učinkovito uklanjanje velikih rizika za 5G mreže. U srpnju je objavljeno izvješće o napretku.

Održivo uvođenje mreže za bolju povezanost

Preporuka se temelji i na Direktivi o smanjenju troškova širokopojasnog interneta. U njoj se promiče uvođenje vrlo brzih mreža tako da se s pomoću usklađenih mjera smanje troškovi uvođenja i time omogući pružateljima mrežnih usluga i operatorima da dijele infrastrukturu, koordiniraju građevinske radove i dobiju potrebne dozvole za uvođenje. Preporukom se poziva države članice da razmjenjuju i dogovaraju najbolje postupke u okviru te direktive u cilju:

  • podupiranja jednostavnijih i transparentnijih postupaka izdavanja dozvola za građevinske radove
  • poboljšanja transparentnosti postojeće fizičke infrastrukture kako bi operatori mogli lakše pristupiti svim relevantnim informacijama o infrastrukturi na određenom području te olakšanja postupaka izdavanja dozvola putem jedinstvene informacijske točke u upravi javnih tijela
  • proširenja prava mrežnih operatora na pristup postojećoj infrastrukturi koju nadziru tijela javnog sektora (tj. zgrade, ulične svjetiljke i ona koja pripada energetskim i drugim komunalnim subjektima) radi ugradnje elemenata za uvođenje mreže
  • poboljšati učinkovitost mehanizma za rješavanje sporova povezanih s pristupom infrastrukturi

Boljom povezivošću može se i smanjiti utjecaj prijenosa podataka na klimu i tako pridonijeti postizanju klimatskih ciljeva Unije. Države članice potiču se da razviju kriterije za procjenu utjecaja budućih mreža na okoliš i osiguraju poticaje operatorima za uvođenje okolišno održivih mreža.

Daljnji koraci

U Preporuci se države članice pozivaju da do 20. prosinca 2020. utvrde i razmijene najbolje primjere iz prakse za paket mjera. Države članice trebale bi postići dogovor o popisu najboljih mjera do 30. ožujka 2021.

Kako je najavljeno u veljači u strategiji „Izgradnja digitalne budućnosti Europe”, Komisija planira dvije dodatne mjere u tom području:

  • Ažuriranje akcijskog plana za 5G i 6G u 2021. Ažurirani plan temeljit će se na mjerama za radiofrekvencijski spektar iz te preporuke. Razmotrit će se dosadašnji napredak i postaviti novi, ambiciozni ciljevi za uvođenje 5G mreže.
  • Revizija Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog interneta. Sljedeći koraci u tom procesu jesu pokretanje otvorenog savjetovanja u jesen 2020. i posebne studije za evaluaciju postojeće Direktive i procjenu učinka nekoliko opcija politike.

Pozadina

Preporukom će se doprinijeti postizanju ciljeva utvrđenih u Direktivi o smanjenju troškova širokopojasnog interneta i Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija. Cilj je Kodeksa, koji treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u državama članicama do 21. prosinca 2020., promovirati povezivost i pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta za sve građane i poduzeća.

U strategiji Komisije o povezivosti za europsko gigabitno društvo utvrđeni su ciljevi povezivosti EU-a. Svi glavni pokretači socioekonomskog razvoja (tj. škole, bolnice, prometna čvorišta) trebali bi do 2025. imati gigabitnu povezivost, sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci trebali bi biti kontinuirano pokriveni 5G mrežom, a sva europska kućanstva trebala bi imati pristup povezivosti koja nudi brzine od barem 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na gigabitne brzine.

Kao što je najavljeno u lipnju, EU financira 11 novih tehnoloških i probnih projekata za omogućavanje 5G povezivosti i autonomne vožnje na glavnim cestovnim, željezničkim i pomorskim rutama u Europi.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Informativni članak o Preporuci o povezivosti

Preporuka o povezivosti

Govor o stanju Unije

Priopćenje za medije o glavnim inicijativama u kontekstu stanja Unije 2020.

Internetska stranica o stanju Unije 2020.

Europa.ba