Unija ravnopravnosti: Komisija predstavlja svoju prvu strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba u EU

Europska komisija danas je predstavila prvu strategiju EU za ravnopravnost lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih, nebinarnih, interseksualnih i queer osoba (LGBTIQ), kako je najavila predsjednica von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije 2020.

Iako je posljednjih godina u EU postignut napredak u pogledu ravnopravnosti LGBTIQ osoba, diskriminacija LGBTIQ osoba i dalje je prisutna, a njih 43 % osjeća se diskriminirano. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 samo je pogoršala situaciju. Ovom novom strategijom nastoje se ukloniti nejednakosti i riješiti problemi s kojima se suočavaju LGBTIQ osobe te se utvrđuje niz ciljanih mjera za sljedećih 5 godina, uključujući pravne mjere i financiranje. U strategiji se predlaže da se među zločine u EU svrsta zločin iz mržnje, kojim su obuhvaćeni homofobni govor mržnje i zločin iz mržnje, te da se, među ostalim, donese zakonodavstvo o uzajamnom priznavanju roditeljstva u prekograničnim situacijama. Također se osigurava da se pitanja LGBTIQ osoba uzmu u obzir prilikom oblikovanja politika EU kako bi LGBTIQ osobe, u svoj svojoj raznolikosti, bile sigurne i imale jednake mogućnosti za napredak te potpuno sudjelovale u društvu.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Svatko bi se trebao osjećati slobodan biti ono što jest bez straha od progona. Upravo je to bit Europe i ono za što se zalažemo. S pomoću ove prve strategije na razini EU intenzivirat ćemo naša djelovanja kako bismo osigurali da se prema svima postupa jednako.

Komesarka za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je: EU se danas smatra primjerom koji treba slijediti u borbi za raznolikost i uključenost. Jednakost i nediskriminacija temeljne su vrijednosti i temeljna prava u Europskoj uniji. Svi građani Europske unije trebali bi se osjećati sigurno i slobodno bez straha od diskriminacije ili nasilja na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja ili spolnih obilježja. Još smo daleko od potpune uključenosti i prihvaćanja koje LGBTIQ osobe zaslužuju. Vjerujem da zajedno s državama članicama Europu možemo učiniti boljim i sigurnijim mjestom za sve. Stoga se u okviru strategije države članice koje nemaju nacionalne strategije za ravnopravnost LGBTIQ osoba pozivaju da donesu strategije kojima će se nastojati ispuniti posebne potrebe u pogledu ravnopravnosti LGBTIQ osoba u svojoj zemlji.

Mjere za postizanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba u razdoblju 2020. – 2025.

Strategijom se utvrđuje niz ciljanih mjera koje se temelje na četirima glavnim temama i koje su usmjerene na: borbu protiv diskriminacije; jamčenje sigurnosti; izgradnju uključivih društava i predvođenje poziva na ravnopravnost LGBTIQ osoba diljem svijeta. Neke od ključnih mjera iz strategije su:

  • Borba protiv diskriminacije: Pravna zaštita od diskriminacije ključna je za promicanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba. Komisija će provesti pregled stanja, posebno u području zapošljavanja. Izvješće o primjeni Direktive o jednakosti pri zapošljavanju bit će objavljeno do 2022. Nakon izvješća Komisija će predložiti sve zakonodavne akte, posebno one o jačanju uloge tijelâ za ravnopravnost. Komisija će predložiti i regulatorni okvir kojim će se posebno nastojati smanjiti rizici od pristranosti i diskriminacije svojstveni sustavima umjetne inteligencije.
  • Jamčenje sigurnosti: LGBTIQ osobe nerazmjerno su izvrgnute zločinu iz mržnje, govoru mržnje i nasilju, a nedovoljno prijavljivanje zločina iz mržnje još uvijek je ozbiljan problem. Kako bi se uskladila zaštita od zločina iz mržnje i govora mržnje protiv LGBTIQ osoba, Komisija će 2021. predstaviti inicijativu za proširenje popisa „zločina u EU” kako bi se obuhvatili zločin iz mržnje i govor mržnje usmjereni prema LGBTIQ osobama. Osim toga, Komisija će pružiti mogućnosti financiranja za inicijative usmjerene na borbu protiv zločina iz mržnje, govora mržnje i nasilja nad LGBTIQ osobama.
  • Zaštita prava duginih obitelji: Zbog razlika u nacionalnim zakonodavstvima u državama članicama, obiteljske veze možda neće uvijek biti priznate kada dugine obitelji prijeđu unutarnje granice EU. Komisija će predstaviti zakonodavnu inicijativu o uzajamnom priznavanju roditeljstva i istražiti moguće mjere za potporu uzajamnom priznavanju istospolnog partnerstva u državama članicama.
  • Ravnopravnost LGBTIQ osoba diljem svijeta: U različitim dijelovima svijeta LGBTIQ osobe doživljavaju teška kršenja i povrede ljudskih prava. Komisija će podupirati i mjere za ravnopravnost LGBTIQ osoba u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI), Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Fonda za azil i migracije.

Uključivanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba u politike EU

Pod vodstvom komesarke za ravnopravnost Helene Dalli i uz podršku radne skupine za ravnopravnost Komisija će u sve politike i glavne inicijative EU uključiti i borbu protiv diskriminacije kojoj su izložene LGBTIQ osobe.

Sljedeći koraci

Države članice potiču se da se oslanjaju na postojeće primjere najbolje prakse i razviju vlastite akcijske planove za ravnopravnost LGBTIQ osoba. Cilj je bolja zaštita LGBTIQ osoba od diskriminacije i dopunjavanje djelovanja u okviru te strategije mjerama za poboljšanje ravnopravnosti LGBTIQ osoba u područjima koja su u nadležnosti država članica.

Europska komisija redovito će pratiti provedbu mjera navedenih u Strategiji i 2023. predstaviti evaluaciju u sredini programskog razdoblja.

Kontekst

Danas predstavljena strategija prva je strategija Komisije u području ravnopravnosti LGBTIQ osoba te je rezultat rada predsjednice von der Leyen na ostvarivanju Unije ravnopravnosti.

Strategija se temelji na Popisu aktivnosti za poboljšanje ravnopravnosti LGBTI osoba. Povezana je sa strategijama i strateškim okvirima Europske Komisije, uključujući nedavno doneseni Akcijski plan EU za borbu protiv rasizma za razdoblje 2020. – 2025., strategiju o pravima žrtava i strategiju za rodnu ravnopravnost.

Ravnopravnost i nediskriminacija temeljne su vrijednosti i temeljna prava u EU, sadržana u njegovim Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima. Posljednjih desetljeća zakonodavne promjene, sudska praksa i političke inicijative poboljšali su živote mnogih ljudi i pomogli nam u izgradnji ravnopravnijih i otvorenih društava, uključujući za LGBTIQ osobe. Iako postoji veća društvena prihvaćenost i podrška jednakim pravima u EU, to nije uvijek rezultiralo vidljivim poboljšanjima u životima LGBTIQ osoba. Prema navodima Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) 43 % LGBT osoba izjavilo je da se osjećalo diskriminirano u 2019., u usporedbi s 37 % u 2012. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 donijela je nove pritiske na najranjivije skupine, među ostalim i na LGBTIQ osobe.

Mnoga područja politike povezana s poboljšanjem ravnopravnosti LGBTIQ osoba prvenstveno su u nadležnosti država članica. Međutim, EU ima važnu ulogu jer pruža političke smjernice, koordinira mjere država članica, prati provedbu i napredak, pruža financijsku potporu putem fondova EU i promiče razmjenu dobrih praksi među državama članicama.

Dodatne informacije

Komunikacija – Unija ravnopravnosti: strategija za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020. – 2025.

Informativni članak – Strategija za ravnopravnost LGBTIQ osoba

Audiovizualni dio — Strategija za ravnopravnost LGBTIQ osoba

Agencija EU za temeljna prava: Istraživanje EU-LGBTI II – Dug put prema ravnopravnosti za LGBTI osobe

Europska komisija: Posebno izdanje Eurobarometra 493: Diskriminacija u Europskoj uniji

Europa.ba