Međunarodni dan djeteta: zajednička izjava Europske komisije i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Povodom Međunarodnog dana djeteta 20. studenoga Europska komisija i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku izjavili su sljedeće:

Ove se godine više nego ikad prije pokazalo kako krize negativno utječu na život djece, bez obzira na to gdje žive. Pandemija koronavirusa i njezine socioekonomske posljedice snažno i potencijalno dugoročno utječu na učenje, dobrobit, razvoj i zaštitu djece. Prijeti im zaostajanje u obrazovanju, pad u siromaštvo te izloženost nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju. Velik broj djece mora se nositi s ograničenim ili nejednakim pristupom uslugama i skrbi. Pandemija je istaknula velike i postojane nejednakosti te ozbiljne nedostatke u sustavima za zaštitu djece diljem svijeta.

Zatvaranje škola utjecalo je na više od 1,5 milijardi učenika diljem svijeta, a najmanje svaki treći učenik (njih više od 460 milijuna) ne može sudjelovati u učenju na daljinu. Za brojnu djecu, posebno onu koja već žive u zonama sukoba ili posebno teškim uvjetima, odlazak u školu znači mnogo više od pristupa obrazovanju jer ondje imaju i pristup vodi i sanitarnim uslugama, prehrani, skrbi i sigurnosti koji inače ne bi imali. Budući da trenutačno nemaju te mogućnosti mnoga djeca zapala su u ekstremno siromaštvo ili su bila prisiljena odustati od obrazovanja i pronaći posao. Kako bi se našla rješenja za te probleme EU je zajedno s UNICEF-om u rujnu cijelom svijetu poslao poziv upomoć s ciljem promicanja mjera koje će djeci osigurati dostupnost obrazovanja.

Zbog pandemije prijavljeno je i više slučajeva seksualnog zlostavljanja djece na internetu. EU je u srpnju donio strategiju EU-a za djelotvorniju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, a u rujnu zakonodavni prijedlog kako bi se osiguralo da poduzeća mogu nastaviti otkrivati, prijavljivati i uklanjati seksualno zlostavljanje djece na internetu.EU usto nastavlja provoditi projekt CLEAR Cotton, u okviru kojeg se prati situacija u kojoj se djeca nalaze kako bi se spriječilo da budu prisiljena na rad i potpuni prekid školovanja.

U nedavno donesenom Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024. utvrđene su mjere za promicanje, zaštitu i ostvarivanje svih prava sve djece. Njegova provedba poduprijet će se višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027., što potvrđuje značaj prava djeteta u okviru geografskih programa i tematskih inicijativa.

Sljedeći nam je korak donošenje strategije EU-a o pravima djeteta u 2021. kako bismo utvrdili načine rješavanja problema koji proizlaze iz pandemije te predložili mjere za povećanje uključenosti djece, poboljšanje njihove zaštite i promicanje njihovih prava na svim razinama u EU-u i svijetu. Ta strategija bit će popraćena Preporukom o europskoj garanciji za djecu, koju ćemo također predstaviti sljedeće godine. Europska garancija za djecu pomoći će državama članicama u postizanju cilja da se djeci izloženoj riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti omogući pristup osnovnim uslugama kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb, hrana i kvalitetno stanovanje.

Djeca imaju neusporedive mogućnosti da budu najveći pokretači promjena. Naša je zajednička odgovornost omogućiti im da ostvare svoj puni potencijal jer time stvaramo slobodna, uključiva, prosperitetna, miroljubiva i demokratska društva.

Kontekst

EU nastoji ublažiti štetne posljedice pandemije koronavirusa prilagodbom svojih projekata diljem svijeta kako bi ih se usmjerilo na posljedice pandemije i kako bi se djelovalo u interesu djece. EU je u Africi u okviru programa Inicijative udruženih snaga uložio 10 milijuna eura za poboljšanje zaštite djece, koja je zbog pandemije koronavirusa otežana i oslabljena. EU je brzo prilagodio i inicijativu Spotlight EU-a i UN-a za suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Više od 21 milijun eura dodijeljen je unaprijed za potporu službama za pomoć i skloništima za žrtve u jugoistočnoj Aziji, Africi, Latinskoj Americi te na Pacifiku i na Karibima.

Od Komunikacije o obrazovanju u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama iz 2018 . EU usmjerava svoje aktivnosti na ponovno uključivanje djece koja ne pohađaju školu u sigurno i kvalitetno obrazovanje. Sredstva koja EU izdvaja za obrazovanje u izvanrednim situacijama i dalje iznose 10 % proračuna za humanitarnu pomoć. EU pruža primjer kako prevladati nejednakosti i obrazovnu krizu uzrokovanu koronavirusom pretvoriti u priliku za izgradnju boljeg, uključivijeg i pravednijeg obrazovanja usporedno sa zaštitom najugroženijih. EU podupire i humanitarne projekte za zaštitu djece, među ostalim one usmjerene na sprečavanje i odgovor na nasilje, sprečavanje novačenja i iskorištavanja djece, traženje i ponovno spajanje obitelji, psihosocijalnu potporu te potporu djeci bez pratnje i djeci razdvojenoj od obitelji.

EU je svojim stalnim zalaganjem za ukidanje dječjeg rada i suradnjom s ILO-om pridonio univerzalnoj ratifikaciji u 2020. Konvencije ILO-a protiv najgorih oblika dječjeg rada iz 1999., br.°182. Inicijativa EU-a za održivi kakao, pokrenuta u rujnu, pomoći će u smanjenju dječjeg rada, koji je vrlo čest u zemljama koje su najveći proizvođači kakaa.

Kad je riječ o djeci migrantima, u novom paktu o migracijama i azilu, predstavljenom 23. rujna 2020., u prvi su plan stavljeni interesi djece, a uključene su i pojačane zaštitne mjere za djecu migrante. U listopadu 2020. EU je u partnerstvu s UNICEF-om i UNHCR-om pokrenuo program Globalno promicanje najbolje prakse prema djeci migrantima kako bi se povećala primjena alternativnih mogućnosti skrbi umjesto zadržavanja imigranata. Programom za zaštitu djece pogođene migracijama u jugoistočnoj, južnoj i središnjoj Aziji, koji je pokrenut u siječnju 2018., nastoji se svoj djeci omogućiti pristup nacionalnim sustavima zaštite. EU od 2011. putem Zapadnoafričke mreže za zaštitu djece migranata podupire jačanje regionalne i prekogranične suradnje u području zaštite djece.

U okviru Regionalnog programa Spotlight Africa (Stream II) EU podupire dva globalna programa UNICEF-a i UNFPA-e: za suzbijanje brakova s djetetom, ranih brakova i prisilnih brakova te za iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena.

Predanost EU-a dobrobiti djece na internetu i izvan njega i dalje je jedan od glavnih prioriteta. Centri za sigurniji internet koje financira EU provodili su 2020. posebnu informativnu kampanju, osiguravali telefonske linije za podršku mladim korisnicima, koji se sve više suočavaju s opasnostima na internetu, te pružali usluge dežurnih telefonskih linija za prijavljivanje materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Strategijom EU-a za djelotvorniju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, predstavljenom u srpnju, nastoji se riješiti problem seksualnog zlostavljanja djece uspostavom snažnog pravnog okvira, poboljšanjem koordinacije i djelovanjem iz svih smjerova, uključujući prevenciju, istragu i pomoć žrtvama. Komisija je u rujnu predložila privremenu uredbu kako bi se pružateljima internetskih komunikacijskih usluga omogućilo da nakon 21. prosinca 2020. i dalje otkrivaju, prijavljuju i uklanjaju slučajeve seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Komisija će 2021. predložiti trajnije zakonodavstvo za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, koje će zamijeniti tu privremenu uredbu. EU podupire i globalni savez WeProtect za zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu (WPGA), među ostalim sudjelovanjem u njegovu odboru za pitanja politike.

EU je uspostavio program u vrijednosti od 13 milijuna eura za kvalitetnu alternativnu skrb za djecu i deinstitucionalizaciju, u okviru kojeg se provodi pet projekata, u Armeniji, Burundiju, Kambodži, Gruziji i Mjanmaru. Inicijative EU-a u 17 partnerskih zemalja proširenja i susjedstva doprinose sprečavanju razdvajanja obitelji i poboljšanju kvalitete alternativne skrbi za djecu bez dostatne roditeljske skrbi. EU je odobrio Odluku o olakšavanju pristupa pravosuđu za djecu migrante u zapadnoj Africi (7,9 milijuna eura), koju će UNICEF provoditi u Burkini Faso, Gvineji, Maliju, Mauritaniji, Nigeru i Nigeriji.

Kad je riječ o sirijskoj krizi, EU i UNICEF zajednički su objavili „Knjigu snova”, u kojoj su ispričane priče, nade i snovi djece pogođene ratom u Siriji. Ta knjiga odaje počast djeci iz Sirije i regije te ističe pomoć koja se pruža u okviru partnerstva EU-a i UNICEF-a.

Europa.ba