Saopštenje za medije: EU usvojila globalni režim sankcija za kršenja ljudskih prava

Vijeće je danas usvojilo odluku i uredbu o uspostavljanju globalnog režima sankcija za kršenja ljudskih prava. Po prvi puta, Unija osigurava okvir koji joj omogućava ciljane mjere protiv pojedinaca, subjekata i tijela, uključujući državne i nedržavne aktere, odgovorne, uključene ili povezane s ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava u svijetu, bez obzira gdje su se dogodili.

Takve restriktivne mjere omogućavaju zabranu putovanja za fizička lica i zamrzavanje sredstava za fizička i pravna lica. Nadalje, fizičkim i pravnim licima sa prostora Unije zabranjuje se stavljanje sredstava na raspolaganje, bilo direktno ili indirektno, svima koji se nalaze na listi za sankcije.

Okvir ciljanih restriktivnih mjera odnosi se na djela poput genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ozbiljnih kršenja ili povreda ljudskih prava (kao što su tortura, ropstvo, vansudska ubistva, samovoljna lišavanja slobode ili zatvaranja). Ostale povrede ili kršenja ljudskih prava također mogu bili predmetom režima sankcija ukoliko su te povrede ili kršenja široko rasprostranjena, sistematska ili na drugi način predstavljaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike utvrđenih Ugovorom o Evropskoj uniji (član 21. Ugovora).

Na prijedlog države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće utvrđuje, vrši pregled i izmjene liste sankcija.

Današnja odluka naglašava da promocija i zaštita ljudskih prava i dalje predstavljaju okosnicu i prioritet vanjskog djelovanja Unije i odražava njenu odlučnost da se pozabavi ozbiljnim kršenjima i povredama ljudskih prava.

Relevantni pravni akti objavljeni su u Službenom listu.

Opće informacije

Vijeće je 9. decembra 2019. pozdravilo angažman visokog predstavnika na pokretanju pripremnih aktivnosti kod uspostavljanja režima Evropske unije općeg obuhvata za restriktivne mjere za ozbiljna kršenja i povrede ljudskih prava.

Vijeće je 17. novembra 2020. odobrilo zaključke o Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokratiju od 2020. do 2024. koji utvrđuje stepen ambicije i prioriteta Unije u ovim oblastima u odnosima sa svim trećim zemljama. U Akcijskom planu EU-a, Unija se obavezala razviti novi horizontalni režim globalnih sankcija EU-a za borbu protiv ozbiljnih kršenja i povreda ljudskih prava u cijelom svijetu.

 

Europa.ba