Novi projekat EU za podršku pripremljenosti na vakcinaciju i bolje zdravstvene sisteme na zapadnom Balkanu

Evropska unija u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) pokrenula je novi regionalni projekat u vrijednost od preko 7 miliona eura za podršku sigurnoj i učinkovitoj vakcinaciji stanovništva širom zapadnog Balkana.

Ovaj projekat pomoći će u pripremi regiona za djelotvorno primanje i davanje vakcina protiv COVID-19, uključujući vakcine dobijene od COVAX-a te putem mehanizma Unije za razmjenu vakcina sa zemljama članicama EU. Poboljšat će i otpornost regiona na vanredna stanja u području zdravlja, te mu pomoći da dođe do održivih izvora finansiranja za univerzalnu zdravstvenu zaštitu. Između ostalog, aktivnosti će obuhvatiti razvoj i testiranje planova za pripremljenost na vanredna stanja, obuku za zdravstvene radnike i razvoj sistema za upravljanje informacijama za uvođenje vakcina.

Komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi izjavio je sljedeće: „Ovim novim projektom pokrenutim u partnerstvu sa SZO za podršku kampanjama vakcinacije na zapadnom Balkanu, EU pokazuje da nastavlja ispunjavati svoju obavezu podrške partnerima u borbi sa zdravstvenom krizom i unapređenju njihovih zdravstvenih sistema. EU je do sada uložila 3,3 milijarde eura za rješavanje problema pandemije i dugoročnijeg socioekonomskog oporavka u regiji, a ovaj novi projekat dio je konkretnog provođenja pomoći na terenu“.

Dodatne informacije

Novi regionalni projekat dio je inicijative „Tim Evropa“. Njime se završava pokretanje niza regionalnih projekata korisnih za region zapadnog Balkana ukupne vrijednosti od preko 25 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EU. Cilj ovih projekata jeste rješavanje zdravstvenih problema povezanih sa COVID-19 te pomoć ugroženom stanovništvu na zapadnom Balkanu u borbi sa pandemijom.

Ovaj paket je omogućio i Evropskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) da unaprijedi saradnju sa zapadnim Balkanom. Podrška je pomogla ECDC-u da uradi „test na stres“ svih zapadnobalkanskih strategija vakcinacije, koji je otkrio neke važne lekcije za provođenje tih strategija. Ubuduće će se raditi posebno u oblasti praćenja teških akutnih respiratornih infekcija.

U paket spada još pet projekata sa Vijećem Evrope, organizacijama UNWOMEN, UNICEF, UNDP i Crvenim krstom, koji su nedavno potpisani i pružaju pomoć grupama ugroženim pandemijom na zapadnom Balkanu i u Turskoj, posebno Romima, ženama – posebno žrtvama nasilja, djeci, povratnicima i starijim licima, te osobama sa invaliditetom.

Kako bi osigurala što raniji pristup vakcinama te oslanjajući se na iskustvo Strategije vakcinisanja EU, Evropska komisija uspostavlja mehanizam za razmjenu vakcina EU kako bi omogućila zemljama članicama da razmjenjuju doze koje obezbijedi EU, uključujući sa našim partnerima na zapadnom Balkanu. U tu svrhu doznačeno je 70 miliona eura.

Ukupni paket pomoći EU za zapadni Balkan kao odgovor na COVID-19 sada iznosi preko 3,3 milijarde eura, kao što je navedeno u Komunikaciji Komisije o pomoći za zapadni Balkan u borbi protiv COVID-19 i oporavku nakon pandemije. Tu spada i direktna pomoć za opremu, srednjoročnu i dugoročnu pomoć zdravstvenim sistemima i ekonomijama, podrška privredi putem lokalnih banaka, mikrofinansijska pomoć u obliku kredita, te paket mjera Evropske investicione banke (EIB). Pored ove finansijske pomoći, EU je omogućila svim zemljama zapadnog Balkana da učestvuju u Sporazumu EU-a o zajedničkoj javnoj nabavci za kupovinu zdravstvenih protivmjera, kao i da se pridruže Odboru EU za zdravstvenu sigurnost u svojstvu posmatrača.

EU uskoro završava isporuku direktne hitne pomoći, sa preko 11,3 miliona komada zaštitne opreme, 350 ventilatora, 300 kreveta i 180 monitora za jedinice intenzivne njege, 108 kontejnera za trijažu pacijenata, 150 komada uređaja (EKG, ehografi, rendgeni, ultrazvučni uređaji), 15 kola hitne pomoći i 30.000 manjih medicinskih uređaja (termometri, katetri, šprice, infuzione pumpe, defibrilatori itd). U okviru hitne pomoći obezbijeđeno je i 82.000 testova na COVID, materijal za kalibraciju dodatnih 580.000 testova i 25,000 litra dezinfekcionog sredstva. Uz ovu pomoć obezbijeđena je i zaštitna oprema i artikli za osjetljive grupe kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Osim toga, EU je jedan od najvećih pokrovitelja COVAX-a, koji predstavlja najbolje sredstvo za osiguranje pravičnog i jednakog pristupa navedenim vakcinama i provođenje međunarodne solidarnosti u vakcinaciji. „Tim Evropa“ dodijelio je COVAX-u preko 850 miliona eura, uključujući 500 miliona eura iz budžeta EU. To će COVAX-u dati ključni doprinos da obezbijedi 1,3 milijarde doza vakcina za 92 zemalja sa niskim i srednjim dohotkom do kraja 2021. godine.

Za više informacija

Reinforced EU support to the Western Balkans in tackling coronavirus crisis and in past-pandemic recovery

Europa.ba