Deklaracija Visokog predstavnika u ime Evropske unije povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, 21. mart 2021.

Na Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, Evropska unija potvrđuje svoju nepokolebljivu posvećenost borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, i srodnih netrpeljivosti, u svim njihovim suvremenim oblicima.

Prema izvještaju iz 2018. godine pod nazivom «Biti Crn u EU», 39% osoba afričkog porijekla su se u prethodnih pet godina osjetili diskriminirani po osnovu rasne pripadnosti. Rasna diskriminacija može dovesti do nasilja, uznemiravanja, prepreka inkluziji i diskriminatornog profiliranja. Drugi se svakodnevno suočavaju sa rasizmom i ksenofobijom u drugim oblicima: od zločina mržnje do otežanog pristupa uslugama, ili isključenosti. Pandemija Covid-19 je izložila upornu prisutnost rasizma i diskriminacije u našim društvima, i dodatno je produbila od prije postojeće teškoće, ponekad povećavajući pritisak na manjine.

Sistematski rasizam u Evropi se javlja u svim sferama društva i struktura, i ugrožava unaprjeđenje, zaštitu i ostvarenje ljudskih prava svih osoba. EU prepoznaje izazove koji postoje, i odlučna je da se uhvati s njima u koštac. EU je 18. septembra 2020. g. usvojila Akcioni plan za borbu protiv rasizma za period 2020-2025 kojim želi intenzivirati djelovanja protiv rasizma tako što prepoznaje da rasizam nije samo djelo pojedinaca, nego može biti i strukturalne prirode. To je prvi pozitivan korak. Njega mora pratiti konkretno djelovanje.

Evropska komisija je 7. oktobra 2020. usvojila osnaženi Strateški okvir EU za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma, čiji je cilj promoviranje inkluzije u četiri područja sektorskih politika: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje.

Danas je EU organizirala Samit za borbu protiv diskriminacije da bi izgradila istinski anti-rasističku uniju. Uniju koja promovira prevenciju, kao i sankcije, i gdje aktivnosti koje unaprjeđuju uključenost predstavljaju normu. Međunarodna konvencija o borbi protiv svih oblika rasne diskriminacije će ostati kompas koji će nas usmjeravati na ovom kolektivnom putovanju ka pravednijem, ravnopravnijem i inkluzivnijem društvu. EU će se konstruktivno angažirati u kontekstu 20. godišnjice usvajanja Deklaracije i Programa djelovanja iz Durbana.

EU i njene zemlje članice snažno podržavaju multilateralnu suradnju u borbi protiv rasizma. Blisko surađujemo sa UN-om, kao i globalnim i lokalnim civilnim društvom u svim dijelovima svijeta, i želimo odati priznanje njihovom doprinosu koji ima kritičan značaj. Osim toga, Akcioni plan EU za ljudska prava i demokraciju (2020-2024) uspostavlja povoljan okvir djelovanja u cilju zaštite ljudi, eliminacije neravnopravnosti, diskriminacije i isključenosti, uz ambiciju da anti-rasizam postane ključna karakteristika našeg dijaloga i suradnje sa partnerskim zemljama.

Borba protiv rasizma iziskuje kontinuirano liderstvo i angažman svih institucija. Također, iziskuje angažman svih nas, svih generacija i iz svih zajednica. Hajdemo raditi skupa kako bi stvorili svijet gdje za rasizam nema mjesta, i hajdemo voditi vlastitim primjerom.

Europa.ba