Svjetski dan izbjeglica: zajednička izjava Evropske komisije i Visokog predstavnika

Ni jedna zemlja, ni jedno područje u svijetu nije bilo pošteđeno utjecaja COVID-19. Virus je intenzivirao već postojeće nejednakosti i imao neproporcionalan utjecaj na izbjeglice, interno raseljene osobe, ugrožene migrante i osobe bez državljanstva. Svi mi moramo udvostručiti napore. Dok se u EU odvijaju kampanje vakcinacije, EU radi na tome da osigura univerzalan pristup vakcinama protiv COVID-19, posebno putem COVAX mehanizma.

86% izbjeglica u svijetu * nalaze se u zemljama u razvoju, koje se i same suočavaju sa ozbiljnim izazovima pandemije. Uprkos tim izazovima, pandemija nas je, s druge strane, približila. Vidjeli smo bezbrojne primjere gdje izbjeglice i zajednice koje su ih prihvatile udružuju napore i zajedno djeluju u najtežim trenucima, i još jednom pokazuju ogromni potencijal izbjeglica da postignu uspjeh u novom domu, samo ako im se pruži dovoljna podrška.

Naša je obaveza da u ovoj teškoj situaciji podržimo izbjeglice, kao i zemlje-domaćine. Pomažemo u zadovoljavanju osnovnih potreba ljudi i jačanju socijalne inkluzije kroz omogućivanje pristupa obrazovanju, zapošljavanju i sredstvima za život. EU je na čelu međunarodnog odgovora na veliku izbjegličku krizu, kao što je ona koja pogađa ljude u Siriji, Venecueli, i njihove zajednice-domaćine.

Obilježavajući Svjetski dan izbjeglica, najavljujemo jednu novu inicijativu: «Mehanizam grantova za dostojanstven život», koji traži nove oblike saradnje između humanitarnih, razvojnih i mirovnih aktera u rješavanju najizazovnijih situacija prinudnog raseljavanja na svijetu. Prvih 12 miliona od 24 miliona eura inicijalnih sredstava će se fokusirati na područja Azije, Latinske Amerike i Sub-saharske Afrike.

EU i njene zemlje-članice su posvećene punoj implementaciji Ženevske konvencije. EU zakon garantira temeljno pravo na azil, i osobe prinuđene da napuste svoje domove će i dalje biti dobrodošle u Evropu. Podržavamo njihovu uključenost u naša društva kroz evropske fondove, uključujući i one za unaprjeđenje pristupa izbjeglica zdravstvenoj zaštiti, i obuku profesionalaca u zdravstvu kako da smanje prepreke. Ovaj pristup se odražava u Novom paktu za migracije i azil, koji prepoznaje podršku potrebnu za integraciju izbjeglica u zajednice-domaćine u Evropi, ali i koristi koje izbjeglička populacija donosi našim društvima. Nedavno revidirana EU Plava karta će pružiti veće mogućnosti izbjeglicama koji žele raditi i kretati se unutar EU.

Ovi zakonski putevi su od krucijalnog značaja da se osigura da oni koji traže sigurnost to mogu činiti bez štetnih posljedica. Naše novo Partnerstvo za talente će bolje usklađivati vještine radnika izvan Evrope sa potrebama za radnom snagom unutar EU. EU, osim toga, sada poziva Zemlje članica da preuzmu obaveze da ove jeseni povećaju broj izbjeglica raseljenih u Evropi s obzirom da su ograničenja putovanja uzrokovana pandemijom ozbiljno narušila napore na raseljavanju u 2020.

I unutar i izvan EU, nastavit ćemo posvećivati posebnu pažnju djeci u nesigurnim i ugroženim situacijama. Prevladavanje prepreka za pristup obrazovanju i društvenim aktivnostima, uključujući i sport, su ključ za sprječavanje da pandemija nanese trajnu štetu sljedećoj generaciji.

Pandemija COVID-19 je pokazala kolika je međuzavisnost našega svijeta. Naša humanost je onoliko snažna kolika je naša podrška ugroženim ljudima.

Na ovaj Svjetski dan izbjeglica, naša poruka je jasna: EU je posvećena okončanju pandemije svuda u svijetu, pri čemu niko neće biti izostavljen.

Europa.ba