Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije 21. mart 2022: Izjava Visokog predstavnika u ime Evropske unije

U Evropi, koju potresa neisprovocirana i neopravdana vojna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu i njeno stanovništvo, EU potvrđuje, na Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije, čvrstu opredijeljenost za djelovanje protiv svih kršenja ljudskih prava i borbu protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i sa tim povezane netolerancije u cijelom svijetu.

Na isti ovaj dan, koji je posvećen i sjećanju na masakr u Šarpvilu, pozivamo države članice, države partnere, međunarodne organizacije i građansko društvo na drugi Samit EU za borbu protiv rasizma, kako bismo dublje ušli u borbu protiv rasizma i postojane strukturalne nejednakosti, kao i da bismo razmotrili dostignuća nakon usvajanja Akcionog plana EU za borbu protiv rasizma.

Godina 2022. je Evropska godina mladih, tako da će ovaj Samit skrenuti i posebnu pažnju na ključnu ulogu koju mladi ljudi igraju u borbi protiv rasizma i diskriminacije i razmotriti glavna područja za akciju, kao što su provođenje zakona, okolišni rasizam, kao i rasizam u obrazovanju i kulturi.

Akcioni plan EU za borbu protiv rasizma poziva na bolje provođenje zakonodavstva EU, pošten rad policije, zaštitu manjinskih grupa i jače državne mjere koje su definisane u akcionim planovima država. Ovo je mogućnost da uradimo pregled naših politika i aktivnosti sa ciljem postizanja perspektive koja podrazumijeva nediskriminaciju i jednake mogućnosti, te da pokrenemo nove inicijative u sektorima kao što su obrazovanje, zdravstvo i socijalna inkluzija.

Rasistički govor mržnje i krivična djela iz mržnje moraju biti zaustavljena. U tom cilju, jačamo provođenje već postojećih zakona i proširujemo odgovor krivičnopravnog zakonodavstva na nivou EU kako bismo se suočili sa ovim izazovima.

Saradnja sa našim partnerima je u središtu strategija i politika EU u borbi protiv rasne diskriminacije. Ovo se prenosi u višestruke aktivnosti koje idu od promocije ratifikacije i provođenja Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije do jačanja podrške angažovanju organizacija civilnog društva za borbu protiv ksenofobnih stavova prema migrantima.

Kao što je Evropski savjet potvrdio svojom nedavnom Preporukom o jednakosti romske populacije i Zaključcima o rasizmu i antisemitizmu, EU je u potpunosti posvećena eliminaciji rasizma u svim njegovim oblicima. Udružićemo snage sa nadležnim institucijama, organizacijama i pojedincima kako bismo osigurali da svako ljudsko biće može da uživa isto dostojanstvo i ista prava.

 

Europa.ba