Održana završna konferencija projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u BiH“

U Sarajevu je u srijedu, 18. maja 2022. godine, održana završna konferencija trogodišnjeg EU projekta „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u ​​Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta bio je doprinijeti reformi upravljanja javnim finansijama u procesu pristupanja EU, kroz jačanje kapaciteta za implementaciju finansijskog upravljanja i kontrole u ​​javnom sektoru na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

“EU podržava sve napore za jačanje internih kontrola i upravljačke odgovornosti organizacija javnog sektora u BiH. Naša pomoć u oblasti finansijske kontrole ne samo da osigurava postepeno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, već vodi i efikasnijim i transparentnijim javnim uslugama za sve građane BiH. Snažno ohrabrujem donosioce odluka na najvišem nivou da iskoriste i počnu da koriste informacije u registrima rizika kako bi osigurali stalnu procjenu rizika, optimizovali potrošnju, otkrili mogućnosti za dodatne prihode, poboljšali zajedničku odgovornost za upravljanje finansijama između različitih nivoa vlasti – sve u krajnjem cilju boljih javnih usluga”, izjavio je Jurgis Vilčinskas, vršilac dužnosti zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekat je podržao razvoj i usvajanje četiri strategije javne interne finansijske kontrole – PIFC, i dizajnirao, razvio i pustio u rad PIFC aplikaciju, koja je automatizovala sve propise o PIFC-u, uključujući metodologije upravljanja rizicima i interne revizije razvijene ili ažurirane tokom Implementacija projekta.

„Zahvaljujući digitalizaciji ovih procesa očekujemo veću standardizaciju i dosljednu primjenu propisane metodologije, veći kvalitet rada, više mogućnosti za analizu podataka i brži i pristupačniji sistem izvještavanja sistema kontrole, rizika i rezultata interne revizije u javnom sektoru”, izjavila je Fatima Obhođaš, predsjedavajuća Koordinacionog odbora Centralne harmonizacijske jedinice BiH i pomoćnica ministra finansija za Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija.

U PIFC aplikaciji registrovana je 1931 organizacija javnog sektora, sa oko 800 imenovanih koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu i 420 internih revizora. Kao opšti pregled, za 2021. godinu generisano je 654 izvještaja o samoprocjeni finansijskog upravljanja i kontrole, uključujući 133 registra rizika.

Ovo je najveća digitalizacija PIFC-a na Zapadnom Balkanu sa ciljem efikasnog i blagovremenog upravljanja rizicima, jačanja interne kontrole i interne revizije, u skladu sa međunarodnim standardima interne revizije.

„Rezultati ovog projekta potvrđuju da koordinacija svih nivoa vlasti u reformskom procesu funkcioniše dobro kada je podržana adekvatnom pomoći EU, posebno uz angažovanje odgovornih implementatora i kompetentnih konsultanata na projektu“, rekao je Ranko Šakota, direktor Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora.

Javna interna finansijska kontrola (PIFC) je okvir koji je uspostavila Evropska komisija sa ciljem da se postigne dobro finansijsko upravljanje javnim resursima i fondovima EU. Projekat „Unapređenje javne interne finansijske kontrole u ​​BiH“ započeo je u oktobru 2018. godine i finansiran je iz IPA fondova EU u iznosu od 2.000.000 eura. Projekat je realizovao konzorcijum međunarodnih kompanija, na čelu sa ICE – International Consulting Expertise EEIG, iz Belgije.

Europa.ba