Dan ljudskih prava: Izjava visokog predstavnika Josepa Borella u ime Evropske unije

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je 1948. godine usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Ovaj dan predstavlja priliku da se podsjetimo da su ljudska prava univerzalna, nedjeljiva, neotuđiva, međuzavisna i međusobno povezana. Pored toga što je njihova promocija i zaštita od presudne važnosti za očuvanje ljudskog dostojanstva, istinsko poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava je takođe neophodno za mir, demokratiju i održivi razvoj.

Uprkos tome, ove godine smo svjedočili naročito ozbiljnim i masovnim napadima na ljudska prava – od nezakonitog, ničim izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine koji je izazvao i dalje izaziva nesagledive ljudske patnje, do teških kršenja i povreda ljudskih prava u Afganistanu, Bjelorusiji, Etiopiji i Mjanmaru/Burmi. EU je takođe izrazila duboku zabrinutost zbog daljnjeg pogoršanja stanja u pogledu ljudskih prava u Rusiji te se osvrnula na stanje ljudskih prava u Kini, kao i na aktuelno nasilno gušenje mirnih demonstracija u Iranu. Žene i djevojke su posebno bile na meti represije i restriktivnih politika u mnogim zemljama i nesrazmjerno su više patile zbog kršenja ljudskih prava u konfliktnim okruženjima. Sloboda okupljanja, sloboda izražavanja na internetu i van njega te sloboda medija i dalje su pod ozbiljnom prijetnjom. Ovo je tek dio rastuće liste kršenja ljudskih prava širom svijeta koja i dalje ostaju u centru našeg interesovanja.

EU će nastaviti da prati, skreće pažnju i preduzima odlučne korake na međunarodnom planu u cilju sprečavanja i borbe protiv kršenja i povreda ljudskih prava, kao i da podržava međunarodne inicijative da svi počinioci odgovaraju za svoje postupke.

U okviru Akcionog plana o ljudskim pravima i demokratiji 2020-2024, EU koristi širok spektar instrumenata za očuvanje i unapređenje ljudskih prava širom svijeta. To uključuje bilateralnu i multilateralnu saradnju u oblasti ljudskih prava, izricanje sankcija licima i subjektima umiješanim u teška kršenja i povrede ljudskih prava, kao i programsku i projektnu podršku u okviru Tematskog programa o ljudskim pravima i demokratiji 2021-2027.

EU podržava i stoji uz aktiviste u oblasti ljudskih prava i organizacije civilnog društva širom svijeta. U tom smislu, 24. forum EU-NVO o ljudskim pravima ove će godine ponovo poslužiti kao platforma za saradnju sa aktivistima u oblasti ljudskih prava širom svijeta. Razgovaraćemo o mogućnostima i najboljim praksama za okončanje nekažnjivosti i obezbjeđivanje pristupa pravnoj zaštiti kao i o odgovornosti za kršenja i povrede ljudskih prava.

Na Dan ljudskih prava, obavezujemo se da ćemo udvostručiti naše napore u pravcu podrške i zastupanja potlačenih i ugroženih, gdje god da žive.

Europa.ba