EU

EU-BiH Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju: ŠESTI PODODBOR ZA PRAVDU, SLOBODU I SIGURNOST

Šesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) održan je 8. i 9. decembra 2022. putem video konferencije. Sastankom su zajednički predsjedavali g. Vasilis Maragos, voditelj odjela pri Generalnoj direkciji za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije (Komisija) ispred EU i ispred BiH g. Samir Rizvo, pomoćnik ministra u Ministarstvu sigurnosti/bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

Komisija je izrazila zadovoljstvo nastavkom dijaloga u okviru SSP-u nakon prekida 2021. godine i naglasila kontinuiranu podršku evropskim integracijama BiH. Komisija je podsjetila da je dala preporuku Vijeću za kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, uz razumijevanje da će se poduzeti niz koraka. U tom kontekstu, Komisija je naglasila očekivanje nesmetanog i redovnog dijaloga o politikama u okviru SSP-a, također u pogledu rješavanja takvih koraka, u skladu sa 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju. Komisija je izrazila žaljenje što je u prethodne dvije godine postignuto vrlo malo na rješavanju pitanja iz oblasti vladavine prava i osnovnih prava, s tim da je naglasila da se otvaraju važne mogućnosti za napredak po reformama koje će unaprijediti evropski put zemlje, pod uslovom da postoji politička volja da se provedu tekuće i prijeko potrebne reforme.

Komisija je pozvala nadležne da opravdaju očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pravičan i efikasan pravosudni sistem. U tom cilju, potrebno je finalizirati i usvojiti sveobuhvatne nove zakone o Visokom sudskom tužilačkom vijeću (VSTV) i o sudovima u BiH u skladu sa standardima EU. U međuvremenu, BiH bi trebala usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u kako bi se uvele mjere integriteta u pravosuđu, u skladu sa preporukama Evropske komisije i Venecijanske komisije. Komisija je spremna da podrži implementaciju ovog sistema, uključujući njegovo pažljivo praćenje od strane eksperata EU. Komisija je podvukla da BiH treba efikasno implementirati revidiranu Državnu strategiju za procesuiranje predmeta ratnih zločina i bez daljih odlaganja imenovati Nadzorno tijelo, kao i usvojiti novu Strategiju reforme sektora pravde.

Komisija je podsjetila da je potrebno uspostaviti snažan pravni okvir za efikasno rješavanje problema korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima vlasti. Treba poboljšati efikasnu koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije i saradnju između agencija za provođenje zakona i sa tužilaštvima u borbi protiv organizovanog kriminala. Potrebno je značajno unaprijediti dosadašnje rezultate kod istraga, optužnica, krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije. Komisija je podvukla potrebu da se osigura neophodan pravni okvir za borbu protiv terorizma, prije svega hitno usvajanje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. BiH se ohrabruje da ojača napore na poboljšanju prevencije i suprotstavljanja svim oblicima nasilnog ekstremizma.

Komisija je podsjetila da upravljanje migracijama ostaje ključni prioritet i pozdravila značajne korake koje je poduzelo Ministarstvo sigurnosti u cilju poboljšanja koordinacije i jačanja međunarodne saradnje. BiH se ohrabruje da nastavi s naporima na uspostavljanju održivog sistema upravljanja migracijama, uključujući upravljanje azilom i granicom, poduzimanje snažnih i zajedničkih akcija u borbi protiv krijumčarenja i jačanje efektivnog dobrovoljnog i nedobrovoljnog povratka za one koji nemaju pravo na ostanak, u skladu sa EU i međunarodnim standardima.

U pogledu osnovnih prava, Komisija je naglasila da Bosna i Hercegovina mora efikasno osigurati da svi građani mogu u potpunosti uživati svoja prava bez diskriminacije. Ponovljeno je da BiH treba osigurati puno poštivanje, zaštitu i promociju slobode okupljanja i izražavanja, te se suzdržati od daljih radnji koje negativno utiču na ostvarivanje ovih prava. Komisija je također naglasila važnost garantovanja da se sloboda okupljanja, prava ranjivih grupa, Roma i žena dalje jačaju i u potpunosti poštuju.

Europa.ba