Uz podršku EU ka smanjenju rizika od poplava u Bosni i Hercegovini

Evropska unija pruža kontinuiranu podršku Bosni i Hercegovini u sektoru upravljanja vodama u oblasti zaštite od poplava. Projekat čiji su rezultati danas predstavljeni, omogućio je izradu mapa erozije i projektovanje infrastrukture za zaštitu od poplava u BiH. U proteklih 30 mjeseci izrađene su mape erozije za područje Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te kompletna tehnička projektna dokumentacija za infrastrukturu za zaštitu od poplava za odabrane prioritetne dionice u slivu rijeke Save i u slivu Jadranskog mora u Republici Srpskoj. Primarni cilj je bio identificirati zemljišta ugrožena erozijskim procesima i omogućiti lakše i preciznije određivanje prioriteta kao i kvalitetniju analizu troškova neophodnih za smanjenje rizika od poplava u BiH.

Opsežni terenski radovi, istraživanja i izuzetno dobra saradnja sa lokalnim zajednicama rezultirali su izradom glavnog projekta regulacije rijeke Bosne u opštinama Modriča i Vukosavlje, izradom glavnog projekta odvodnje Petrovog polja, izradom glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije kanalske mreže u Ivanjskom i Lijevče polju i izradom projekta regulacije rijeka Drine i Ćehotine u opštini Foča.

Izradom kompletne tehničke dokumentacije za infrastrukturu za zaštitu od poplava pomoći će se lokalnim zajednicama u daljem procesu traženja finansijske podrške za njihovu punu realizaciju čiju praktičnu korist će u velikoj mjeri osjetiti stanovnici navedenih područja. Adekvatna zaštita od poplava će omogućiti razvoj poljoprivrede i transporta, dovesti do boljih ekonomskih prilika kao i  razvoj lokalnih zajednica. U okviru aktivnosti ovog projekta, izrađeno je 278 mapa erozije za FBiH i BD BiH. Izrađene mape će pomoći u razvoju planova za korištenje zemljišta, smanjiće se rizik od poplava i gubitaka materijalnih i ljudskih dobara“, izjavio je Armin Hadžialić, rukovodilac projektnog tima prezentirajući postignute rezultate projekta.

Ovim projektom, Evropska unija je podržala implementaciju Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanja vodama i time je povećala kapacitete institucija u Bosni i Hercegovini za upravljanje rizicima od poplava u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU i Direktivom o poplavama. Za projekat “Izrada mapa erozije i projektovanje infrastrukture za zaštitu od poplava u BiH“ Evropska unija je izdvojila 1,45 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je dio sveobuhvatne EU podrške Bosni i Hercegovini u sektoru upravljanja vodama u oblasti zaštite od poplava.

 

Europa.ba