Institucije FBiH, RS i Brčko distrikta predstavile planove kako će implementirati Energetski paket podrške EU

Predstavnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine sastali su se 20. aprila 2023. godine u Sarajevu sa predstavnicima relevantnih institucija Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH koji su medijima predstavili metode i kriterije za isplatu sredstava, kao i očekivani broj korisnika, te rokove provedbe Energetskog paketa podrške EU.

Od 70 miliona eura izdvojenih za trenutnu pomoć Bosni i Hercegovini, 50 miliona eura je namijenjeno za pomoć ugroženim domaćinstvima, dok se 20 miliona eura izdvaja za podršku unapređenju energetske efikasnosti. Vlasti u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH će raditi na raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima putem nadležnih entitetskih ministarstava i entitetskih fondova za zaštitu okoliša i upravnih jedinica Brčko Distrikta.

“Evropska unija je građanima Bosne i Hercegovine osigurala finansijsku podršku u suočavanju sa posljedicama rastućih cijena, a jednim dijelom Energetski paket omogućava podršku projektima pobošljanja energetske efikasnosti što predstavlja ulaganje u budućnost ove zemlje. Sada je pred relevantnim institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini odgovornost da ta podrška dođe do građana, domaćinstava i kompanija, i da u potpunosti implementiraju ovaj paket. Istovremeno, provedba ovog paketa dat će važne indikatore za buduće direktne budžetske podrške EU Bosni i Hercegovini,” rekao je Stefano Ellero, šef Kooperacija u Uredu EU u BiH.

“Ministarstvo finansija i trezora BiH će, po uplati sredstava, izvršiti transfer prema entitetskim institucijama i Brčko distriktu. Ovo Ministarstvo daje svoj doprinos kroz tehničke i operativne aktivnosti i osigurava garanciju prema Evropskoj komisiji da će se implementacija sredstava izvršiti u skladu sa pravilima stabilnog i uravnoteženog finansijskog upravljanja. Energetski paket podrške važan je i zbog toga što će njegova uspješna implementacija značiti i preporuku za korištenje instrumenata budžetske podrške i u drugim oblastima,” rekla je Sehija Mujkanović, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Komponentu za podršku ugroženim domaćinstivma za prevazilaženje posljedica energetske krize u Federaciji BiH će provoditi Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, dok će u Republici Srpskoj na provedbi ove komponente raditi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS. Komponente koje se odnose na podršku energetskog efikasnosti za domaćinstva i mikro, mala i srednja preduzeća provodit će Fond za zaštitu okoliša FBiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS. Sve tri komponente u Brčko distriktu BiH će provoditi nadležne službe Vlade Brčko distrikta. Sve institucije će informacije dostavljati Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje je odlukom Vijeća ministara BiH zaduženo za implementaciju i izvještavanje o provedbi Akcionog plana u kojem su mapirane aktivnosti koje BiH planira provesti tokom provedbe realizacije Energetskog paketa podrške.

Vladimir Makarić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, pojasio je kako će se podrška ugroženim domaćinstvima realizovati putem javnih poziva a procijenjeno je da će između 60.000 i 80.000 domaćinstava primiti pomoć za što će biti raspoloživo oko 32 miliona KM. Adnan Tatar iz Ureda Vlade FBiH za evropske integracije je rekao da je u FBiH za ovu komponentu predviđeno 64 miliona KM što će obuhvatiti oko 109.000 domaćinstava, a da će kategorije tih domaćinstava biti utvrđene programom utroška koji donosi Vlada Federacije, te da će se prijave podnositi na osnovu javnog poziva. Gradonačelnik Zijad Nišić je naveo kako u Brčko distriktu BiH u ovom segmentu ima oko 12.500 potencijalnih korisnika.

Zoran Lukač, pomoćnik direktora za upravljanje projektima i međunarodnu saradnju u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, kao i Tatar i Nišić, pojasnili su i da će sredstava za poboljšanje energetske efikanosti biti dostupna za provođenje mjera poput zamjene vanjske ovojnice stambenih objekata ili sistema zagrijavanja i hlađenja u svrhu poboljšanja energetske efikanosti. Sredstva će biti distribuirana kroz javne pozive koje će provesti entitetski fondovi za zaštitu okoliša i životne sredine, kao i Vlada Brčko distrikta.

Iako će Energetski paket podrške EU Bosni i Hercegovini u potpunosti implementirati relevantne domaće institucije, Evropska unija će nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu kroz tehničku asistenciju i reviziju utroška sredstava.

Paket energetske podrške Zapadnom Balkanu najavila je krajem oktobra prošle godine predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na početku svoje posjete regionu. Vrijednost ukupnog Paketa iznosi milijardu eura bespovratnih sredstava, uključujući 500 miliona eura namijenjenih za neposrednu pomoć regionu. Dodatnih 500 miliona eura bespovratnih sredstava je namijenjeno kao srednjoročna i dugoročna podrška ulaganjima u postizanje energetske efikasnosti i energetske nezavisnosti, kroz unapređenje plinske i električne infrastrukture i interkonektora uključujući i LNG (ukapljeni prirodni plin).

Europa.ba