EU-Bosna i Hercegovina: Šesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Sarajevo (virtualni sastanak), 16. 6. 2023.

Šesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održao se u digitalnoj formi 16. 6. 2023.  Sastankom je ispred Bosne i Hercegovine dopredsjedavala gospođa Darija Ramljak, zamjenica direktora Direkcije za evropske integracije, a ispred Evropske unije gospodin Vassilis Maragos, šef Jedinice za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore.

Nakon što je Evropsko vijeće dodijelilo kandidatski status Bosni i Hercegovini u decembru 2022. godine, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je izvršilo presjek stanja najvažnijih dešavanja koja potpadaju pod političke i ekonomske kriterije, uključujući ključne prioritete iz Mišljenja (demokratija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave), kao i nivo usklađenosti bosanskohercegovačkog zakonodavnog okvira sa pravnom stečevinom EU-a u oblastima koje se odnose na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao što su trgovina, poljoprivreda i ribarstvo, industrija i unutrašnje tržište, inovacije i istraživanje, informaciono društvo i mediji, zapošljavanje i socijalna politika, edukacija i kultura, transport, energetika, okoliš i klimatske promjene. Urađena je i procjena implementacije finansijske pomoći Evropske unije. Odbor je još jednom naglasio potrebu da Bosna i Hercegovina razvije državni plan za usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije (NPAA).

Nakon brze uspostave vlasti na svim nivoima nakon oktobarskih izbora u 2022. godini, sve je spremno da Bosna i Hercegovina provede reforme i pokaže napredak u 14 ključnih prioriteta i koracima navedenim u preporukama Komisije za kandidatski status, a u svjetlu obaveza koje Bosna i Hercegovina preuzela na Političkom forumu na visokom nivou održanom 17. maja u skladu sa očekivanjima građana zemlje i Evropske unije.

Komisija je pozdravila nedavno preduzete korake, uključujući operativnost kontakt tačke sa EUROPOL-om, pripremu zakonskih rješenja o ombudsmenu za ljudska prava, mjerama integriteta u pravosuđu i slobodi pristupa informacijama koje se sad trebaju usvojiti u Parlamentu.  Komisija je potvrdila da u narednim mjesecima očekuje od Bosne i Hercegovine da pokaže značajne napretke u smislu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta, a sve u svjetlu skorog paketa proširenja u 2023.

Komisija je također izrazila ozbiljnu zabrinutost o prijedlozima i najavama zakona u Republici Srpskoj, uključujući secesionističku retoriku i nacrt zakona koji je usmjeren protiv civilnog društva i medija, te je u suprotnosti s evropskim putem Bosne i Hercegovine.

Komisija je naglasila potrebu da Bosna i Hercegovina usvoji reforme usmjerene na jačanje vladavine prava, uključujući nove zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudovima BiH, kao i o sukobu interesa, te je posebno potakla Bosnu i Hercegovinu da brzo usvoji izmjene i dopune koje se odnose na integritet u pravosuđu, a koje su ključne za vraćanje povjerenja građana u nezavisan rad pravosuđa.

U oblasti trgovine, Komisija je naglasila potrebu da Bosna i Hercegovina osigura potpunu provedbu SPP-a i ispoštuje obaveze iz datog Sporazuma, te da odmah povuče ograničenja koja su u suprotnosti sa odredbama Sporazuma, uključujući zabranu izvoza drveta, kantonalne liste lijekova i akcize na pivo.

Komisija je mišljenja da se Bosna i Hercegovina treba jače angažovati u procesu ekonomskih reformi kako bi uspostavila jedinstven ekonomski prostor u zemlji.

Komisija je pozdravila sve veću stopu usklađenosti Bosne i Hercegovine sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije te pozvala Bosnu i Hercegovinu da radi na jačanju regionalne saradnje u svrhu uspostavljanja Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana tako što će potpisati i ratificirati tri regionalna sporazuma o mobilnosti dogovorena u novembru 2022. godine u Berlinu.

Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da ubrza digitalnu i zelenu tranziciju, mjere za povezivost i investicije u infrastrukturu, kao i usklađivanje sa acquisom po pitanju elektronske identifikacije i usluga od povjerenja za elektronske transakcije, mrežne i informacione sigurnosti, okoliša i klime u skladu sa Digitalnom i Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Komisija je podsjetila na čvrstu podršku Evropske Unije Bosni i Hercegovini i njenom procesu evropskih integracija kao i na podršku pruženu kroz tehničku i finansijsku pomoć, onako kako je naglašeno u Ekonomskom i investicijskom planu, te pozvala na hitno imenovanje državnog IPA koordinatora u skladu sa Okvirnim sporazumom o financijskom partnerstvu IPA III.

Evropska unija i Bosna i Hercegovina su se složile o dnevnom redu sljedećeg ciklusa sastanaka sektorskih pododbora iz SPP-a koji će se održati u 2023/2024.

 

Europa.ba