Podrška Evropske unije upravljanju rizicima od poplava u Bosni i Hercegovini

Poplave u Evropi su sve češće zbog očiglednih klimatskih promjena. Prema Direktivi Evropske unije o poplavama, planovi upravljanja rizikom od poplava određuju kako relevantne institucije i zajednice trebaju raditi zajedno na upravljanju rizikom od poplava u pogledu spremnosti, prevencije i zaštite i kako odgovoriti na potencijalne opasnosti i upravljati rizikom od poplava u skladu sa zahtjevima EU. Dvogodišnji projekat finansiran od strane Evropske unije „Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ pružio je podršku razvoju integrisanog upravljanja rizicima od poplava u Bosni i Hercegovini prema EU Direktivi o poplavama i u koordinaciji sa Okvirnom direktivom o vodama.

“Uprkos ograničenjima uzrokovanim pandemijom COVID-19 tokom većeg dijela trajanja, projektni tim je uspio finalizirati pet planova, uključujući krovni plan za Bosnu i Hercegovinu. Proces javnih konsultacija je uspješno završen za Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH. Izrađeni planovi i drugi rezultati projekta predstavljaju solidnu osnovu za implementaciju mjera upravljanja rizikom od poplava i usklađenost sa EU Direktivom za poplave u narednim šestogodišnjim ciklusima i utvrđuju put za dalja poboljšanja u budućim ciklusima“, rekao je Nijaz Lukovac, voditelj projektnog tima.

U toku provedbe projekta, izrađeno je pet nacrta planova upravljanja rizikom od poplava za slivove rijeke Save i Jadranskog mora u oba entiteta i Distriktu Brčko, te povezane akcione planove i Krovni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Očekuje se da će rezultati projekta koji se odnose na planove u Republici Srpskoj finalizirati nadležne institucije u narednom periodu. Pripremljena je i Strateška procjena uticaja na okoliš za svaki plan upravljanja rizikom od poplava i javno predstavljena u okviru procesa javnih konsultacija koje su održane u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Mostaru i Brčkom. Projekat je također razvio shemu izvještavanja o implementaciji planova upravljanja rizicima od poplava u skladu sa relevantnim standardima i smjernicama EU i integrisana je u vodne informacione sisteme agencija za vode u Federaciji BiH i Javnoj ustanovi Vode Srpske. Strateški dokument za praćenje je važno postignuće projekta jer uključuje aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se dodatno unaprijedilo usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a o upravljanju vodama.

Ovaj projekat vrijedan dva miliona eura, koji finansira Evropska unija, samo je jedan od brojnih projekata u okviru sveobuhvatne podrške EU Bosni i Hercegovini u sektoru upravljanja vodama u oblasti zaštite od poplava. Kontinuirana podrška koju pruža Evropska unija trebala bi ojačati kapacitete i uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije o obavezama koje se odnose na EU, kako bi se preduzeli naredni koraci u sektoru okoliša na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Projekat je implementirao Konzorcij na čelu sa SUEZ Consulting (SAFEGE).

Europa.ba