IPA

Uvod

Tokom godina EU je razvila širok spektar programa vanjske pomoci, što je rezultiralo kompleksnim setom od više od 30 razlicitih pravnih instrumenata.  Potreba da se obezbijedi koherentnost i poboljša konzistentnost djelovanja Evropske unije, te postignu bolji rezulati i jaci efekat sa raspoloživim resursima naveli su Evropsku komisiju da predloži pojednostavljeni okvir eksternog djelovanja za period 2007.-2013.

U skladu s tim, izradeni su novi (i manji broj) instrumenata za vanjske odnose koji bi narocito trebali obuhvatiti saradnju EU sa, s jedne strane, zemljama u razvoju a, s druge strane, industrijskim zemljama, politiku dobrosusjedskih odnosa EU, proširenje i drugu konkretnu tematiku. Izmedu ostalih novih pravnih osnova, Evropska komisija je Evropskom parlamentu i Vijecu predložila i Instrument predpristupne pomoci, IPA. Regulativa Vijeca o IPA-i (EK) No 1085/2006 je usvojena 17.07.2006. godine.

Ciljevi i opseg IPA-e

Na presjeku izmedu vanjske pomoci i unutrašnje politike, namjera IPA-e je da obezbijedi ciljanu pomoc zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za clanstvo u EU. 

IPA je nasljednik pet ranijih instrumenata predpristupne pomoci, Phare, ISPA, SAPARD, Instrumenta za Tursku, i CARDS, i na taj nacin u jedinstvenu pravnu osnovu objedinjuje svu predpristupnu pomoc. IPA je takoder osmišljena i tako da se lakše prilagodava razlikama u ciljevima i nivou napretka svake zemlje korisnika, kako bi se obezbijedila ciljana i djelotvorna podrška uskladena sa njihovim potrebama i razvojem.

IPA  narocito pomaže jacanje demokratskih institucija i vladavinu zakona, reformu javne uprave, provodenje ekonomskih reformi, promovisanje poštivanja ljudskih prava kao i prava manjina, te jednakost medu polovima, podržava razvoj gradanskog društva i unaprijedenje regionalne saradnje, doprinosi održivom napretku i smanjenju siromaštva. Za zemlje kandidate dodatni cilj je usvajanje i provodenje svih uslova za clanstvo, dok se za zemlje potencijalne kandidate traži približavanje tim uslovima.

Pomoc u okviru IPA-e

IPA komponente

Kako bi ciljevi svake pojedinacne zemlje bili ispunjeni na najefikasniji moguci nacin, IPA je podijeljena na pet razlicitih komponenti:

1.    Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija
2.    Regionalna i prekogranicna saradnja
3.    Regionalni razvoj
4.    Unaprijedenje ljudskih resursa
5.    Ruralni razvoj.

Prve dvije se odnose kako na potencijalne kandidate tako i na zemlje kandidate, dok se posljednje tri odnose samo na zemlje kandidate.
Kao rezultat, svi korisnici imaju pristup mjerama slicne prirode sa prilagodenim uslovima upravljanja i, narocito, u skladu sa njihovom stvarnom politickom, ekonomskom i administrativnom situacijom.

U slucaju zemalja kandidata, u okviru tih komponenti ce biti dostupne mjere koje se odnose na unaprijedenje regionalnih, ljudskih resursa i ruralni razvoj kojima ce se date zemlje pripremati za provodenje EU kohezije i politika u oblasti poljoprivrede nakon pristupanja. Ovo iziskuje da zemlja ima odgovarajuce administrativne kapacitete i strukture za preuzimanje odgovornosti za upravljanje ovom pomoci.

U slucaju zemalja potencijalnih kandidata, takve mjere ostaju u rukama Evropske komisije i provode se kroz primarnu komponentu instrumenta, odnosno kroz komponentu “Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija”.

Što se tice finansijskog omjera, IPA obezbijeduje ukupno 11.468 miliona eura (u aktuelnoj vrijednosti) za period 2007.-2013. svakoj od zemalja na koje se ovo odnosi.

Svake godine, Evropska komisija informiše Evropski parlament i Vijece o namjerama u pogledu raspodjele ukupnog paketa. U  tom kontekstu se uspostavlja višegodišnji indikativni finansijski okvir za period od tri godine, po zemljama i po komponentama. Ova finansijska šema se revidira svake godine i uvrštava u godišnji paket proširenja koji Evropska komisija svake jeseni prezentuje Vijecu i Evropskom parlamentu.

 – Dodatne informacije o višegodišnjem indikativnom finansijskom okviru su dostupne na:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_en.htm

Realizacija pomoci u okviru IPA fondova se obezbijeduje putem godišnjih i višegodišnjih programa, na nacin na koji je to uredeno komisijskom Regulativom o provedbi IPA-e. Svi programi se izraduju u skladu sa višegodišnjim indikativnim planom, strateškim dokumentom za period od tri godine koji se pravi za svaku od zemalja, u kojem Evropska komisija iznosi oblasti u kojima je intervencija najpotrebnija, te glavne prioritete. 

– Višegodišnji indikativni programi za Bosnu i Hercegovinu i druge IPA države su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_en.htm

– Detaljni podaci o godišnjim IPA programima za Bosnu i Hercegovinu su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-assistance/index_en.htm

Podaci o realizaciji IPA-e

Od 2007. godine Bosna i Hercegovina finansijsku pomoc EU dobiva putem Instrumenta predpristupne pomoci (IPA).  Višegodišnji finansijski okvir za Bosnu i Hercegovinu izgleda ovako:

Komponenta

2007

2008

2009

2010

2011 
(planirano) 

2012 
(planirano)

Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija

58,1

69,8

83,8

100,6

102,6

104,7

Prekogranicna saradnja

3,9

4,9

5,2

5,3

5,4

5,5

UKUPNO

62,1

74,8

89,1

106,0

108,1

110,2

Vec usvojeni IPA projekti u okviru budžeta za period 2007.-2010. su dostupni na:

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/bosnia_and_herzegovina/financial-assistance/index_en.htm?id=keydoc#library

Dijelom IPA fondova u ime Bosne i Hercegovine upravlja Delegacija Evropske unije.

Pregled sredstava koja je Delegacija EU ugovorila završno sa novembrom 2011. godine za Komponentu I: Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija:
 

Godina programa

Program

Dodijeljeno (dostupno)

Ugovoreno (upotrebljeno)

% ugovorenosti/ raspodjele

2007

Godišnji program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA Komponente „Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija” za 2007. 

49,736,394

47,992,297

96%

2008

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2008. u okviru komponente 1 – Dio I

12,500,000

10,958,661

88%

2008

Državni program za Bosnu i Hercegovinu za 2008. u okviru IPA Komponente  „Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija” – Dio II

54,254,783

38,607,237

71%

2009

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2009. u okviru komponente 1 – Dio I

39,000,000

39,000,000

100%

2009

Godišnji plan rada za Bosnu i Hercegovinu za 2009. u okviru komponente 1 – Dio II

41,500,000

11,110,097

27%

2010

Državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA 2010. 

92,288,099

18,027,493

20%

2010

Državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA 2010.  – Dio II

6,000,000

0%

 

IPA UKUPNO za Komponentu I:

 295,279,276

165,695,785

56%

Planirano je ugovaranje neupotrebljenih sredstava za 2008.-2010. godinu u skladu sa rokovima predvidenim za taj konkretni program. 

Pregled sredstava koja je Delegacija EU ugovorila završno sa novembrom 2011. godine za Komponentu II: Prekogranicna saradnja:

Godina programa

Program

Dodijeljeno (dostupno)

Ugovoreno (upotrebljeno)

% ugovorenosti/ raspodjele

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2007.

1,000,000

965,252

97%

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2007.

700,000

687,254

98%

2007

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007.

500,000

500,000

100%

2007

Ucešce Bosne i Hercegovine u ERDF transnacionalnom programu evropske teritorijalne saradnje  „Prostor jugoistocne Evrope” u 2007.

453,020

430,513

95%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2008.

1,000,000

731,133

73%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2008.

700,000

672,732

96%

2008

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2008.

500,000

500,000

100%

2008

Ucešce Bosne i Hercegovine u ERDF transnacionalnim programima evropske teritorijalne saradnje  „Prostor jugoistocne Evrope” i “Mediteran” u 2008.

506,080

59,500

12%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2009.

1,000,000

100,000

10%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2009.

700,000

70,000

10%

2009

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2009.

500,000

50,000

10%

2009

Program finansiranja ucešca Bosne i Hercegovine u ERDF-u u 2009.

560,202

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2010.

1,000,000

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Srbije za 2010.

700,000

–  

0%

2010

Program prekogranicne saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2010.

500,000

 

0%

 

IPA UKUPNO za Komponentu II:

10,319,302

4,766,385

46%

Planirano je ugovaranje neupotrebljenih sredstava za 2008.-2010. godinu u skladu sa rokovima predvidenim za taj konkretni program. 

Dokumenti koji se odnose na IPA-u

Za sve dokumente koji se ticu IPA-e, molimo Vas da posjetite internet stranicu generalne direkcije za proširenje http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/index_en.htmEuropa.ba