Izjava Delegacije Evropske unije i EUSR-a o odluci u predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine

„Službe Evropske komisije konstatovale su odluku koju je 18. jula 2013. godine donio Evropski sud za ljudska prava (predmet Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine), koji je zasijedao u Velikom vijeću. Sada se očekuje da se vlasti u Bosni i Hercegovini pozabave ovim pitanjem.
 
„U odluci se naglašava značaj usklađivanja sudske prakse između različitih pravosudnih instanci u skladu sa preporukama iz Strukturisanog dijaloga, kao i relevantnim nalazima Venecijanske komisije, te razgovora koji će dovesti do formiranja zajedničkog vijeća najviših sudskih instanci.

„U odluci se ističe da je načelo nulla poene sine lege takođe relevantno i u suđenjima za ratne zločine. U okviru Strukturisanog dijaloga EU – BiH o pravosuđu, biće organizovana i diskusija o implikacijama odluke, u kontinuitetu sa održanim debatama o usklađivanju sudske prakse koje se vode u zemlji.

„Potrebno je nastaviti sa radom na predmetima ratnih zločina. To je put ka postizanju pravde za žrtve i njihove porodice u cijeloj BiH, bez ikakve razlike. Ovo pitanje ne treba politizovati, a potrebno je da sve nadležne instance nastave sa profesionalnim radom na procesuiranju ratnih zločina. Dosljedna primjena krivičnog zakona je osnovno obilježje ovih nastojanja“.

Napomena za urednike

•    Već u junu 2011. godine, na otvaranju prvog plenarnog sastanka u okviru Strukturisanog dijaloga, komesar Füle naglasio je da je “svaki građanin jednak pred zakonom. To znači da nadležni organi primjenjuju zakon bez diskriminacije uz garanciju jednake zaštite svih građana“.Tom prilikom, u odgovarajućoj preliminarnoj preporuci službi Evropske komisije o primjenjivosti krivičnog zakona, naglašena je potreba za “dosljednom i koherentnom praksom, uz puno poštovanje odgovarajućih načela iz Evropske konvencije o ljudskim pravima”.
•    Uz to, na plenarnom sastanku u okviru Strukturisanog dijaloga održanog u Mostaru u junu 2012. godine, Evropska komisija je ponovila „potrebu punog poštovanja načela jednakosti građana pred zakonom i osnovnih načela krivičnog prava kroz maksimalno otvaranje mogućnosti za usklađenu primjenu krivičih zakona u predmetima ratnog zločina putem periodičnih sudskih konsultacija na visokom nivou”.

Europa.ba