Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Kevin Sullivan

OSCE, Elmira Bayrasli

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Frank Cockburn

NATO, Dwight Mood

 


OHR


Visoki predstavnik preduzeo mjere da osigura dalji razvoj agencije
SIPA


Na zahtjev premijera BiH Adnana Terzića, Visoki predstavnik Paddy Ashdown
danas je imenovao Sredoja Novića na funkciju direktora Državne agencije za
istraživanje i zaštitu. Visoki predstavnik je donio ovu odluku nakon sedam
mjeseci neizvjesnosti oko ovoga imenovanja. Imenovanjem direktora Novića, Visoki
predstavnik je imenovao kandidata kojeg Komisija za izbor i imenovanja Vijeća
ministara smatra najbolje kvalificiranim.  


Funkcionalna SIPA je ključni uslov iz Studije izvodljivosti BiH. Jačanje ove
institucije u cilju osiguranja efikasne borbe protiv organiziranog kriminala u
BiH bilo bi mnogo teže u uslovima sadašnje neizvjesnosti u vezi sa imenovanjem
direktora. Visoki predstavnik je danas poduzeo mjere da završi ovaj proces u
skladu sa procedurom iz Zakona BiH o ministarskim i vladinim imenovanjima.


U toku proteklog mjeseca, Vijeće ministara nije bilo u stanju da donese
konačnu odluku o ovom imenovanju. U skladu sa jasnim uslovima Evropske unije da
politika treba da bude odvojena od policije, Visoki predstavnik je okončao
proces koji je vodilo Vijeće ministara izborom Sredoja Novića, koji je bio
najbolje rangiran od kandidata koji su se prijavili na otvoren konkurs koji je
raspisala Komisija za izbor i imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o
ministarskim i vladinim imenovanjima. Visoki predstavnik je imenovao
najprofesionalnijeg kandidata.


Osnovna je dužnost svake države da pruži sigurnost svojim građanima. SIPA ima
odgovornost na državnom nivou za borbu protiv kriminala, nezakonitu imigraciju,
međunarodni terorizam, pranje novca, teška ekonomska krivična djela, te za
hapšenje osoba optuženih za ratni zločin. Ova institucija je isuviše važna u
sveukupnoj oblasti vladavine zakona u BiH da bi se dopustilo postojanje ovakvog
vakuuma na najvišem nivou Agencije.


 


Stabilna KM održava ekonomski rast BiH


Danas je objavljen novi “Mjesečni ekonomski izvještaj”. Primjerci se mogu
dobiti ovdje kod mene. Kao što vam je poznato, svrha ovoga izvještaja je
trenutni uvid u stanje u ekonomiji praćenjem ključnim pokazatelja. Statistički
podaci se odnose na mart – i ti podaci su posljednji koji su dostupni. Kada se
prikupljanje statističkih podataka unaprijedi, a nadamo se da će to brzo postati
slučaj, bit će moguće dati užurirane podatake. Dvomjesečno kašnjenje ne odašilja
baš dobru poruku potencijalnim međunarodnim investitorima u smislu da BiH ima
efikasnu i modernu ekonomiju.


Međutim, same brojke su ohrabrujuće. Stabilna KM i dalje podržava stalna
poboljšanja ekonomije, u čemu pomaže i skoro nulta inflacija. Dvije berze dobro
funkcioniraju, što je jasan i konzistentan pokazatelj interesa investitora u
BiH, što će se odraziti i na nova radna mjesta ukoliko se ovakva situacija
nastavi. I konačno, izvoz, koji je početkom 2004. godine počeo da raste, i dalje
jača.


Loša vijest je da još nema primjetnog uticaja na standard življenja. Ovim se
samo naglašava potreba da političari BiH uklone nepotrebne prepreke koje stoje
na putu reformi, tako da se mogu ubrzati značajni pomaci koji su načinjeni u
obnovi ekonomije, stvaranju novih radnih mjesta i ukidanju siromaštva.


 


Visoki predstavnik pozdravlja dolazak novog višeg zamjenika Visokog
predstavnika


Visoki predstavnik je danas izrazio dobrodošlicu ambasadoru dr. Martinu Neyu,
koji je preuzeo dužnost višeg zamjenika Visokog predstavnika.  


Dužnosti ambasadora Neya na ovoj funkciji će biti reforma odbrane i
obavještajnih službi, jačanje institucija BiH i reforma javne uprave, reforma
medija i uspostava Sistema javnog emitiranja u skladu sa standardima EU, razvoj
civilnog društva u BiH, te pitanja koja se odnose na djecu i
omladinu.  


Kod mene možete dobiti izjavu za novinare sa više detalja, uključujući
činjenicu da je ambasador Ney, za vrijeme vršenja vojne službe sredinom 70-tih
godina, bio prvi flautista Prvog njemačkog vazduhoplovnog
orkestra.  


 


OSCE


OSCE/ODIHR objavili dva izvještaja o zločinima iz mržnje i obrazovanju o
holokaustu i antisemitizmu


OSCE-ov Ured za demokratske
institucije i ljudska prava je objavio dva izvještaja koja daju pregled
obrazovanja o holokaustu i antisemitizmu, kao i o prevenciji zločina iz mržnje
na području djelovanja OSCE-a.


Izvještaji predstavljaju važan korak ka implementaciji obaveza koje su
preuzele države članice OSCE-a krajem 2003. i 2004.g. o borbi protiv
netolerancije i diskriminacije.


Prvi izvještaj, “Borba protiv zločina mržnje na području OSCE-a: Pregled
statistike, zakona i nacionalnih inicijativa” se odnosi na nasilje izazvano
rasizmom, ksenofobijom, antisemitizmom i drugim oblicima diskriminacije i
netolerancije. 

Izvještaj podcrtava ključne obaveze koje su
preuzele članice OSCE-a tokom 2004.g., uključujući prikupljanje pouzadanih
informacija i statistike koja se odnose na zločine iz mržnje, a koje su
inkonkorirane u izvještaj ODIHR-a. 

Pažnja je skrenuta na činjenicu
da dok je konstantno prikupljanje podataka širom OSCE-ovog područja od ključne
važnosti za vođenje efikasne borbe protiv zločina iz mržnje, u isto vrijeme,
postoji značajan nedostatak informacija o zločinima iz mržnje u mnogim državama
članicama OSCE-a. 

Izvještaj također preporučuje razvoj općih
smjernica za države članice OSCE-a, a kako bi se povećala stalnost i kvalitet
statistike i informacija o zločinima iz mržnje. On naglašava potrebu za jačanjem
zakona koji se odnose na borbu protiv zločina iz mržnje i preporučuje državama
traženje pomoći od ODIHR-a prilikom pravljenja nacrta i pregleda takvih
zakona. 

Izvještaj prepoznaje ključnu ulogu organa za gonjenje, kao
prvog faktora koji dolazi u dodir sa zločinima iz mržnje, kao i potrebu
povećanja njihovih kapaciteta na prepoznavanju, istraživanju i efikasnom
odgovoru na prestupe motivirane mržnjom. Obrasci za prikupljanje podataka, kao i
program obuke su već razvijeni kao dio ODIHR-ovog Programa obuke službi
sigurnosti za borbu protiv krivičnih djela iz mržnje.

Izvještaj dalje
preporučuje uspostavljanje radne grupe za borbu protiv zločina iz mržnje, koja
će okupiti stručnjake iz područja primjene zakona, zakonodavstva i krivičnog
prava, obrazovanja i prikupljanja podataka, a kako bi osigurali potpun i
regionalan pristup borbi protiv zločina iz mržnje. 


Drugi izvještaj, Pregled i analiza pristupa obrazovanju o holokaustu i
antisemitizmu daje osnovne podatake o tome šta se već uradilo na ovom polju i
predstavlja dobre prakse.

Prvi dio studije se zasniva na podacima koje
su dala državna ministarstva obrazovanja, državne delegacije Radne grupe za
međunarodnu saradnju na pitanju obrazovanja o holokaustu, sjećanju i
istraživanju (ITF), stručnjaci, podučivači, jevrejske zajednice i NVO-i, a kao
odgovore na pitanja iz upitnika. Sa primljenim odgovorima iz 54 od ukupno 55
država članica OSCE-a, važnost sjećanja holokausta i obrazovanja je jasno
dokumentirana širom OSCE-ovog regiona. 

Izvještaj prepoznaje
praznine, kao i područja u kojima se obrazovanje o holokaustu i
antisemitizmu  mora pojačati. Glavni nalazi sugeriraju da se obrazovanje o
holokaustu ne može koristiti, bilo preventivno ili u korektivne svrhe, protiv
svih savremenih manifestacija antisemitizma. Prema tome, važno je da se istorija
holokausta i današnjeg antisemitizma tretiraju kao odvojene teme. 


Drugi dio izvještaja pravi prvi korak u ovom smislu: koristeći pregled
četiri države članice OSCE-a, on podcrtava potrebu nadopunjavanja obrazovanja o
holokaustu, a što je odgovor na nove oblike antisemitizma i daje brojne
preporuke. 

Oba izvještaja, zajedno sa drugim projektima i
inicijativama koja je poduzeo ODIHR, a koje imaju za cilj davanje podrške
državama članicama OSCE-a prilikom implementiranja njihovih obaveza u okviru
OSCE-a, će biti predstavljena 8. i 9. juna na OSCE-ovoj Konferenciji o
antisemitizmu i drugim oblicima netolerancije, a koja će se održati u Cordoba,
Španiji.


EUPM


Komesar Policijske misije Evropske unije(EUPM) Kevin Carty primio je 
pismo od Dragomira Andana, direktora policije RS, datirano 4. juna 2005. Nakon
što je pažljivo pročitao pismo g. Andana, komesar Carty je sa zadovoljstvom
primijetio da je direktor Andan konačno priznao da nije imao obavještajne
podatke ili dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje, izrečene 10. maja 2005.
godine, u vezi sa terorističkim bombaškim napadima u Madridu. Nadalje, komesar
Carty je zadovoljan što je g. Andan javno priznao da je njegova izjava bila
neprofesionalna i obmanjujuća.


 


EUFOR


Prevod nije dostupan.


 


NATO


Nije bilo izjave.


 


Novinarska pitanja


Novinar: Pitanje za NATO. Imate li detalje u vezi sa posjetom
gospodina Burnsa Sarajevu ovih dana?


NATO: Mogu Vam reći da će se sastati sa generalom Schookom. Ne znam
kada će to biti.

Europa.ba