Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Aida Bešić

EUPM, Monja Koluder

EUFOR, Jem Thomas

 


OHR

Uspostavljen sistem za završetak posla na identifikaciji nestalih
osoba


Više od 14.000 porodica u Bosni i Hercegovini još čeka na informacije o
sudbini njihovih najmilijih koji su nestali u toku rata. Kao što je viši
zamjenik visokog predstavnika, Martin Ney, izjavioo na sesiji koja se danas
održava, “ova brojka svjedoči o tome da odgovarajući organi nisu ispunili svoje
obaveze koje su imali po Daytonu”.


Ambasador Ney će predsjedavati današnjom sesijom radne grupe za nestale
osobe, koja je osnovana pod okriljem Medjunarodnog komiteta crvenog kriza sa
ciljem prikupljanja i prenosa informacija o nestalim osobama od organa entiteta
i Distrikta Brčko.


Aneks 7 Daytonskog sporazuma obavezuje nadležne organe da osiguraju ove
informacije.  


Ambasador Ney će također naglasiti da BiH sada ima
zakonski okvir i potrebne domaće institucije za uspješan rad na pitanju nestalih
osoba. Zakon o nestalim osobama je usvojen prošle godine, a Institut za nestale
osobe je osnovan i očekuje se da počne sa radom prije naredne godine.


 


Nepoštivanje revizorskih izvještaja ugrožava proces tranzicije
BiH


Također bih vam skrenuo pažnju na izjave koje je dao jučer Patrice Dreiski,
šef Ekonomskog odjela OHR-a, na konferenciji održanoj u Sarajevu. 


G-din Dreiski je naglasio da iako su državni i entitetski revizori počeli
vršiti pozitivan uticaj na način raspolaganja javnim sredstvima u BiH  i na
način upravljanja javnim preduzećima, ovaj uticaj nije bio ni približno
dovoljan.


“Bez obzira na skandaloznost ovih izvještaja – krađa, nekompetentnost,
neadekvatno upravljanje – ogorčenje javnosti koje obično uslijedi nakon
objavljivanja revizorskih izvještaja traje, čini se, svega nekoliko dana” rekao
je on. “Nakon što se bura smiri, političari, direktori raznih odbora i ostali
pripadnici tih krugova vraćaju se svome poslu kao da se ništa nije desilo”


G-din Dreiski je rekao da to što revizije, do sada, nisu uspjele da održe
ogorčenje javnosti i unaprijede upravljanje vladinih odjeljenja i javnih
preduzeća “predstavlja stvarnu opasnost za ekonomsku tranziciju BiH kao
cjeline”.


On je istaknuo da je “do sada broj krivičnig prijava koje su rezultat
revizorskih izvještaja neproporcionalno mali”, naglasivši činjenicu da je uloga
javnog tužioca “da nastavi tamo gdje je revizor stao kada dođe do otkrivanja
krivične aktivnosti”. 


 


OSCE


Misija OSCE-a u BiH podržava studijsku posjetu Parlamentu
Slovenije


Kao dio podrške razvoju istraživanja parlamentarnih kapaciteta Bosne i
Hercegovine, Misija OSCE-a u BiH u razdoblju od 20. do 23. novembra 2005. godine
organizirala je studijsku posjetu Parlamentu Slovenije za mlade članove Centra
za parlamentarna istraživanja BiH.


Program obuke, koji je napravljen u saradnji sa Sektorom za istraživanje i
dokumentiranje Narodne skupštine Slovenije fokusiran je na posebne zahtjeve
parlamentarnog istraživanja i modernih istraživačkih tehnika. Za osnovu ima
raniju saradnju i razmjenu znanja i iskustava između Parlamentarne skupštine BiH
i Narodne skupštine Slovenije.


Misija OSCE-a u BiH nastavit će sa davanjem svoje podrške ovoj saradnji i
ubuduće jer je  slovenačko iskustvo kao i znanje, veoma bitno za
Parlamentarnu skupštinu BiH, s obzirom na težnje ove zemlje da se pridruži
Evropskoj uniji.


 


EUPM


Nije bilo izjava.


 


EUFOR


Zaključci Vijeća o Zapadnom Balkanu


Na 2690. sastanku Vijeća za opće poslove održanom jučer u Briselu, Vijeće
Evropske unije je razmatralo vojnu operaciju ALTHEA Evropske unije u Bosni i
Hercegovini, nakon uspješnog okončanja prve godine mandata.


‘Vijeće pozdravlja pozitivan doprinos koji je operacija imala za sigurnost i
stabilnost u Bosni i Hercegovini, te potvrđuje da je nastavak vojnog prisustva
EU u ovoj fazi od izuzetnog značaja. Vijeće je zaključilo da je ova operacija
praktični primjer strateškog partnerstva sa NATO-om u rješavanju kriza. Vijeće
je odobrilo preporuke Generalnog  sekretara/Visokog predstavnika da se broj
vojnika u narednoj godini značajnije ne mijenja, a da odluke o budućem brojnom
stanju i strukturi EUFOR-a treba zasnivati na procjeni uvjeta na terenu. Vijeće
je potvrdilo da EUFOR treba zadržati iste zadatke u narednih šest mjeseci.
Održivi napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja, te procjena uticaja
izbora koji će biti održani 2006.g. će omogućiti ministrima da razmotre opcije
budućeg prisustva EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.’

Europa.ba