Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

EUFOR, Karen Halsey

 


OHR


Imam za vas danas nekoliko komentara, ali mi dozvolite da odmah pojasnim neke
informacije objavljenje u medijima.

Sinoć je objavljena informacija da će visoki predstavnik sutra boraviti u
Foči. Visoki predstavnik neće posjetiti Foču nego je pozdravio ukidanje
«Launterbergovih» sankcija koje su bile na snazi u ovoj općini.


Visoki predstavnik
pozdravlja ukidanje «Lautenbergovih» sankcija u Foči


Visoki predstavnik je rekao: «Ovo ukazuje na promjenu u ovoj općini i
potvrđuje da striktna primjena uslovljavanja može imati pozitivne efekte.
Ukidanje sankcija pokazuje da ostvarivanje napretka može biti korisno za općinu,
što je važan signal drugim općinama u Republici Srpskoj na koje se još uvijek
primjenjuju «Lautenbergove» sankcije, kao i Republici Srpskoj u cjelini u
pogledu njene konkretne odgovornosti za ostvarivanje bolje saradnje s Haškim
tribunalom».


Parlament osigurao
poboljšanje zakonske zaštite i zaštite ljudskih prava


OHR pozdravlja usvajanje dva Zakona koja su jučer konačno prošla kroz
parlamentarnu proceduru, a ovim Zakonima se jača vladavina prava i zaštita
ljudskih prava, potvrđuje opredjeljenost BiH da ispuni svoje međunarodne
obaveze, a Bosna i Hercegovina ostvaruje napredak na putu ka evropskim
integracijama.


Zastupnički dom Paralamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o prekršajima
Federacije Bosne i Hercegovine.


Ovim Zakonom će se modernizirati način na koji Bosnia i Hercegovina riješava
prekršaje i on predstavlja ključni element za konsolidaciju oblasti vladavine
prava u BiH. Sudovi će sada prekršaje riješati na brži i efikasniji način.


Postojeća 71 suda za prekršaje će postati sastavni dio općinskih i osnovnih
sudova u obliku Odjela za prekršaje. To znači da uštede ostvarene ovim putem
mogu biti iskorištene za poboljšanje sudskog sistema u cjelini.


Usvajanje ovih Zakona sada omogućava Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da
započne proces reimenovanja sudija za prekršaje.


Vijeće Evrope je istaklo da ovaj Zakon ispunjava uslove iz Evropske
konvencije o zaštiti ljudskih prava i u skladu je sa sudskom praksom Evropskog
suda za ljudska prava.


(Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je 7. marta 2006. godine usvojio isti
Zakon).


Drugo, Dom naroda Parlamenta BiH je jučer usvojio Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava BiH.


Zakonom se predviđa objedinjavanje entitetskih Ureda ombudsmana na državnom
nivou.


Ova institucija je ključni mehanizam zaštite prava građana.


Ovaj Zakon je dio postprijemnih kriterija definisanih nakon prijema Bosne i
Hercegovine u Vijeće Evrope i u tom smislu predstavlja jedan od uslova za
potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je sada
ispunjen. EUFORNije bilo izjave.Europa.ba